๕๐ ประกาศให้ใช้เลขปีรัชกาลทับหลังศก

ณวันศุกร์ เดือน ๗ แรมค่ำ ๑ ๑ ปีเถาะ สัปตศก

มีพระบรมราชโองการสั่งว่า ถ้าจะเขียนศกให้เขียนดังนี้ ปีกุญตรีศก ปีชวดจัตวาศก ปีฉลูเบญจศก ปีขาลศก ปีเถาะสัปตศก ดังนี้ คือให้นับ ๑ ตั้งแต่แรกเถลิงถวัลยราชสมบัติ ก็ถ้าปีน่าปีโน้นต่อไป ก็ให้เขียนเลข ๖ เลข ๗ ไว้บนศกโดยลำดับปีแผ่นดินดังกล่าวมานี้เถิด.

ประกาศมาณวันศุกร์ เดือน ๗ แรมค่ำ ๑ ปีเถาะสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ