๕๗ ประกาศให้เขียนตัวเลขปีรัชกาลประจำหลังศก

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๘ ปีเถาะสัปตศก

นายน้อย อาลักษณ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่นี้สืบไป ถ้าจะเขียนบัตรหมายใดๆ ให้เขียนตัวเลขประจำไว้บนหลังศกจงทุกปี ให้นับแต่ปีกุญตรีศก เปนซึ่งปีแรกเสด็จเถลิงถวัลยราชนั้นเปนปีที่ ๑ มา ให้เขียนตามอย่างนี้ ปีกุญตรีศก ปีชวดจัตวาศก ปีฉลูเบญจศก ปีขาลศก ปีเถาะสัปตศก ให้เรียงตัวเลขเปลี่ยนเปนลำดับตามปีที่ล่วงไปแล้วนั้น ให้กรมวังหมายสั่งเวรกรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมท่า กรมพระสัสดี เจ้าต่างกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยในพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง ให้รู้จงทั่ว อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ