๔๗ ประกาศให้เรียกปีเถาะสัปตศก

คัดจากหมายรับสั่ง

วันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

นายน้อยอาลักษณ์[๑] รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสั่งว่า ตั้งแต่ณวันเดือน ๕ แรม ๑๓ ค่ำนี้ไป ให้เรียกว่าปีเถาะสัปตศก ให้กรมวังหมายบอกเวรกรมมหาดไทย กลาโหม กรมสัสดี หมายบอกเจ้าตั้งกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยให้รู้จงทั่วกัน อย่าให้เจ้าพนักงานกรมใดๆ กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าปีเถาะสัพศกเปนอันขาดทีเดียว.

หมายประกาศณวันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ำ ปีเถาะยังเปนฉศก[๑] นายน้อยอาลักษณ์นี้ เข้าใจว่าคือพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) ในรัชกาลที่ ๕ ครั้งเมื่อบวชได้เปนพระราชาคณะที่พระประสิทธิสุตคุณ อยู่วัดสระเกษ เวลาประกาศนี้คงพึ่งสึกออกมารับราชการอยู่ในกรมพระอาลักษณ์.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ