Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

๕๒ ประกาศกำหนดสักเลข

ลงวันพฤหัศบดี เดือน ๗ แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศแก่อาณาราษฎร ในกรุงแขวงกรุงเทพมหานคร แลหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือให้รู้ทั่วกัน ด้วยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีหมายประกาศแก่เจ้าหมู่มูลนายเจ้าของเลขนำตัวเลขมาสักหลังมือให้สิ้นเชิงแต่ในสี่เดือน ถ้าพ้นนั้นไปจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำเภอ กำนัน นำข้าหลวงกองจับออกจับตัวเลขซึ่งยังมิได้สักไว้เปนไพร่หลวงทั้งสิ้น ถ้ากองจับตัวเลขซึ่งยังมิได้สักมาได้ชำระได้ความว่าเปนไพร่หลวงกรมใด จะให้สักไว้คงอยู่กรมนั้น แล้วจะหักเงินเบี้ยหวัดเจ้ากรมปลัดกรมให้เปนบำเหน็จแก่ผู้จับตามตัวเลขที่ต้องจับนั้นเสมอคนละแปดบาท ถ้าจับตัวเลขสังกัดพรรค์มาได้ก็จะให้สักไว้เปนไพร่หลวงทั้งสิ้น เงินค่าจับนั้นจะให้ปรับไหมเอากับตัวเลขซึ่งจับมาได้นั้นคนละแปดบาท หางว่าวยื่นสักที่กรุงเทพมหานครหกหางๆ ละสลึง รวมกันเปนเงินหกสลึง ที่หัวเมืองนั้นยื่นหางว่าวแปดหางๆ ละเฟื้องเปนเงินบาทหนึ่ง ให้เจ้าหมู่มูลนายเจ้าของเลขกับตัวเลขเสียเงินค่าหางว่าวค่าจับแต่ตามพิกัด มิให้เรียกเอาค่าบาญชีสำมโนครัวและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการสักเลขยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ถ้าข้าหลวงเจ้าเมืองกรมการเรียกเงินค่าหางว่าวค่าจับเกินจากพิกัดขึ้นไป ก็ให้มาร้องเรียนต่อแม่กองใหญ่ ถ้าแม่กองไม่ตัดสินให้ ให้เจ้าหมู่นายกองแลตัวเลขไปร้องฎีกาเมื่อเสด็จออกพระที่นั่งสุทไธสวริยปราสาทณกรุงเทพมหานคร จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีตระลาการตัดสินและปรับไหมเอาเงินคืนให้แก่เจ้าหมู่นายกองและตัวเลข ให้ตีพิมพ์ในโรงหลวงในพระบรมมหาราชวัง.

ประกาศมาณวันพฤหัศบดี เดือน ๗ แรม ๗ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ