๔๙ ประกาศห้ามมิให้เรือที่โดยเสด็จตัดกระบวน

คัดจากหมายรับสั่ง

วันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

พระยาเพ็ชรฎา รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ถ้าเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ให้เรือที่นั่งเจ้าต่างกรม แลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลเรือข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งนำซึ่งตามเสด็จๆ นั้น ให้นำให้ตามเสด็จไปตามตำแหน่งอย่าให้ล่วงลัดตัดกระบวนไปผิดตำแหน่งได้ ถ้าเรือที่นั่งเจ้าต่างกรม แลเจ้ายังมิได้ตั้งกรม แลเรือข้าราชการจะรีบไปรับเสด็จแลจะไปเข้ากระบวน ถ้าไปพบปะเรือกระบวนเสด็จเข้าที่ใด ก็ให้จอดแอบแฝงเข้าเสีย อย่าให้พายแข่งขึ้นล่องกีดขวางเรือกระบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ