๔๓ ประกาศพระราชลัญจกรองค์ใหม่

วันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๙ ค่ำ ปีขาลฉศก

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทั่วกันว่า ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชบรมราชาภิเศกมาแล้ว ได้ทรงประทับพระบรมราชมหาลัญจกรตราพระบรมราชโองการดวงนี้ (ต้นฉบับเดิมลงรูปพระราชลัญจกรไว้ด้วย) กับพระราชลัญจกรสำหรับพระนามดวงนี้ (ต้นฉบับเดิมลงรูปพระราชลัญจกรไว้ด้วย) เปนสำคัญทุกการงาน ไปในสิ่งที่จะต้องการสัญญาแม่นยำ ในพระบรมราชโองการดำรัสสั่งนั้น แลพระบรมราชลัญจกรทั้ง ๒ นี้ แกะด้วยงาพระยาช้างเผือกเปนของหายาก เมื่อต้องการประทับทุกเมื่อทุกวันก็สึกหรอเข้าไปจนเส้นลายลักษณใหญ่ไปจะต้องจำลองให้ลึกลงไปอีก เนื้องาก็จะหมดน้อยเข้าไปทุกครั้ง เพราะฉนั้นครั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรทองคำตามอย่างนั้นแต่ดวงย่อมลงมา เพื่อให้ประดับง่ายในที่น้อยๆ แลให้มีขึ้นทรงแทนพระบรมมหาราชลัญจกรใหญ่ในกิจการต่าง ๆ

พระราชลัญจกรทองคำใหม่สองดวงนั้น คืออันนี้ (ต้นฉบับเดิมลงรูปพระราชลัญจกรไว้ด้วย) ให้ท่านทั้งปวงทุกพนักงานจำไว้ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อน่า พระบรมมหาราชลัญจกรใหญ่สององค์จะทรงประทับแต่ในนามสัญญาบัตรตั้งเจ้าต่างกรม แลพระราชาคณะ พระครู เจ้าพระยาแลพระยาพระหลวง ซึ่งมีตำแหน่งควรจะทรงตั้งไปให้เปนศรีสวัสดิมงคล แต่ในการอื่นมิใช่ตั้งตำแหน่งบันดาศักดิ์ คือให้จ่ายเงินคลัง จ่ายดินปืน แลสั่งถ้อยความแลถอดคนโทษแลอื่นๆ จะทรงประทับพระราชลัญจกรทองสำรับน้อยมาเปนสำคัญ ขอให้ทุกพนักงานเชื่อดังพระบรมมหาราชลัญจกรแต่ก่อนนั้นเถิด.

อนึ่งถ้าการเล็กน้อยคือสั่งการใดๆ มาแต่ข้างไหนฤๅอันใดๆ ซึ่งเปนการรับสั่งใช้เร็วๆ จะจดใส่พระราชหัดถเลขาประทับแต่พระราชลัญจกรพระราชโองการน้อยดวงนี้ (ต้นฉบับเดิมลงรูปพระราชลัญจกรไว้ด้วย) ซึ่งทำด้วยศิลาฝังหยกในเรือน ประดับพนรัตนประจำพระหัดถ์นั้นก็ดี ประทับมาเปนสำคัญก็ให้เชื่อฟังเทอญ.

สั่งณวันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีขาลฉศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ