๕๙ ประกาศว่าด้วยออกพระนามแลคำกราบทูลฯ

คัดจากหมายรับสั่ง

วันพุฒ เดือน ๑๐ ขึ้นค่ำ ๑ ปีเถาะสัปตศก

ขุนมหาสิทธิ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้หมายประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยให้รู้ทั่วกันทุกหมู่ทุกกรมทั้งฝ่ายน่าฝ่ายใน ผู้ที่จะต้องกราบทูลพระกรุณา ด้วยออกพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แลเจ้าต่างกรม ให้ถูกต้องตามที่ใช้สั้นแลยาว แลคำอื่นๆ คำที่จะต้องออกพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๒ พระองค์ให้ได้ ในที่จะกราบทูลแลใช้ในหนังสือท้องตราก็ดี ในที่อื่นๆ ก็ดี ถ้าไม่ออกพระนามให้ชัดจะว่าแต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น ก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ไหน ในที่บังคับเช่นนี้ให้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่าให้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า พระปิ่นเกล้า ให้ใส่เจ้าอยู่หัวเข้าด้วย ถ้าลดเจ้าอยู่หัวเสียไม่ใส่ก็ชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอกับเจ้าต่างกรมไปไม่ชอบ.

อนึ่งพระนามเจ้าต่างกรมเล่า จะใช้ในหนังสือท้องตราแลกราบทูลให้นำน่าว่ากรมเสียก่อน เหมือนอย่างกรมสมเด็จพระเดชาดิศร กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท กรมขุนสถิตย์สถาพร กรมหมื่นถาวรวรยศ ถ้าไม่ยกกรมขึ้นนำน่าว่าก่อนก็จะพ้องเข้ากับชื่อพระพิพิธสาลี ฤๅชื่อหลวงชื่อขุนนั้นไป เพราะฉนั้นจึงให้ยกกรมขึ้นว่านำหน้าก่อน.

อนึ่งที่นำน่าว่าพระบรมวงศ์เธอ พระราชวรวงศ์เธอ พระบวรวงศ์เธอ พระวงศ์เธอนั้น ก็ให้ใช้คงอยู่ตามหมายประกาศเดิมนั้นเถิด

อนึ่งจะกราบทูลพระกรุณาว่าพระสัทธรรมเทศนา ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายก็ดี คำเหล่านี้นั้นใช้ได้แต่ในที่อันควรจะใช้ สัทธรรมเทศนานั้นใช้ได้แต่ในเทศนาว่าด้วยพระนิพพานอย่างเดียว เทศนาที่เปนนิทานต่างๆ จะว่าพระสัทธรรมเทศนาไม่ได้ ให้กราบทูลว่าพระธรรมเทศนาเท่านั้น อย่าให้ว่าพระสัทธรรมเทศนา

อนึ่งคำที่ว่าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายนั้น จะใช้กราบทูลถวายพระราชกุศลไม่ได้ เพราะกุศลเปนของไม่มีตัว ให้กราบทูลว่าขอพระราชทานถวายพระราชกุศล ที่ว่าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายนั้นใช้ได้แต่สัตว์เดียรฉานแลของต่างๆ แต่มนุษย์จะว่าทูลเกล้าฯ ถวายไม่ได้ เพราะมนุษย์นั้นใครฆ่าไม่ได้ ประหารชีวิตรได้แต่พระเจ้าอยู่หัว เพราะมนุษย์เปนข้าแผ่นดินอยู่เองโดยธรรมดา ถึงจะไปตีทัพจับเชลยมาได้ ฤๅได้มาแต่ที่อื่นก็ดี จะกราบทูลว่าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายไม่ได้ ให้กราบทูลว่าขอพระราชทานกราบทูลถวาย

ประกาศมาณวันพุฒ เดือน ๑๐ ขึ้นค่ำ ๑ ปีเถาะสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ