๖๓ ประกาศเรื่องพระยาโบราณบุรานุรักษ์ กับกรมการ กราบทูลฟ้องเจ้าพระยามหาศิริธรรมฯ ข้ามเสนาบดี

ลงวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตีพิมพ์ประกาศแก่ร้อยแขวงอำเภอกำนันพันนายบ้านราษฎรแขวงกรุงเก่าให้รู้ทั่วกันว่า ณวันเสาร์เดือนอ้ายแรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก เวลากลางคืนพระยาโบราณบุรานุรักษ์ เอาชื่อพระพิทักษ์เทพธานี หลวงยกกระบัตร์ หลวงมหาดไทย หลวงบันเทาทุกขราษฎร์ หลวงเทพธรรมนูญ หลวงแพ่ง หลวงสุนทรภักดีผู้ช่วย เอาชื่อกราบบังคมทูลพระกรุณา ฟ้องกล่าวโทษเจ้าพระยามหาศิริธรรมฯ ต่างๆ จึงมีพระบรมราชโองการตรัสถามว่าความนี้ได้กราบเรียน เจ้าพระยานิกรบดินทร เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ผู้เปนอรรคมหาเสนาบดีผู้ใหญ่แล้วหรือ แลได้บอกลงมายังศาลาเวรมหาดไทยหรือไม่ พระยาโบราณบุรานุรักษ์ กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ไม่ได้กราบเรียน ศาลาเวรมหาดไทยก็ไม่ได้บอก จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมว่า พระยาโบราณบุรานุรักษ์ ก็เปนแต่เพียงปลัดหัวเมืองควรจะกราบเรียนท่านเสนาบดีผู้ใหญ่ให้ทราบก่อน หรือให้มหาดไทยนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาตามตำแหน่งจึงจะชอบ ถ้าเห็นว่าจะกราบเรียนท่านเสนาบดีเกรงว่าความจะไม่ตลอดไปได้ถึงไหน ก็ควรจะทำเรื่องราวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหมือนถวายฎีกา ตัวจะถวายหรือจะให้ผู้ใดที่มีตำแหน่งเฝ้าช่วยถวายก็ได้ พระยาโบราณบุรานุรักษ์ เข้ามากราบบังคมทูลพระกรุณาฟ้องกล่าวโทษเจ้าพระยามหาศิริธรรมฯ ในท่ามกลางข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยหาควรไม่ จึงดำรัสสั่งให้ลงพระราชอาญาจำพระยาโบราณบุรานุรักษ์กับกรมการที่เข้าชื่อด้วย ซึ่งกรมการต้องรับพระราชอาญาจำนั้น จะได้ต้องเพราะที่เรื่องฟ้องหามิได้ ต้องด้วยไม่เคารพยำเกรงต่อเสนาบดีดอก แต่เรื่องข้อคดีของราษฎรนั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพระยานิกรบดินทร มหินทรมหากัลยาณมิตร์ที่สมุหนายก พระยาจ่าแสนบดี เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายพลำพัง พระสุริยภักดี เจ้ากรมพระตำรวจสนมซ้าย ขึ้นมาชำระให้เห็นเท็จจริงเที่ยงแท้โดยยุติธรรม แล้วจะได้จัดแจงการงานบ้านเมืองให้เรียบร้อยราบคาบเปนปรกติ เพราะทรงพระมหากรุณาจะมิให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนให้อยู่เย็นเปนศุข อย่าให้ราษฎรทั้งปวงตกใจคิดกลัวไปต่างๆ เลย

ประกาศมาณวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ