๓๕. ประกาศห้ามไม่ให้ทำศพน่าวัดหลวงฤๅริมทางเสด็จ

คัดจากหมายรับสั่ง

วันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๕ ค่ำ ปีขาลฉศก

จมื่นจงขวา รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระอารามหลวงทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระกฐินเสมอทุกปี ขุนนางแลราษฎรที่มีทรัพย์มักปลูกเมรุปลูกโรงทึมริมน่าวัดมีอยู่เนืองๆ หาควรไม่นั้น ให้พระบำรุงศาสนาจางวางเลขวัดโยมสงฆ์ ประกาศเจ้ากรม ปลัดกรม เลขวัด แต่บรรดามีอยู่วัดใดอารามใด ก็ให้เจ้ากรม ปลัดกรม รักษาพระอารามห้ามปรามผู้ที่จะกระทำการศพเจ้า ขุนนาง ราษฎร อย่าให้ปลูกเมรุปลูกโรงทึมทำป่าช้าที่น่าวัดพระอารามหลวงริมหนทางจะเสด็จพระราชดำเนิน ให้ไปเผาศพทำเมรุทำโรงทึมที่หลังวัดลับทางเสด็จพระราชดำเนิน ถ้าเจ้ากรม ปลัดกรม เลขวัด ผู้รักษาพระอารามห้ามปรามมิฟัง ก็ให้มาบอกกรมวังผู้รับสั่ง ถ้าเจ้ากรม ปลัดกรม เลขวัด ผู้รักษาพระอารามหาห้ามปรามละเลยเสีย ถ้ามีผู้ใดมาฟ้องร้องว่ากล่าวเปนใจให้เผาศพที่น่าวัด จะเอาตัวเจ้ากรมปลัดกรม เลขวัด ผู้รักษาพระอารามมากระทำโทษตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ