๓๔ ประกาศเรื่องเร่งเงินทาษลูกหนี้

คัดจากหมายรับสั่ง

วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ปีขาลฉศก

เจ้าพระยาธรรมาธิบดี เสนาบดีผู้ใหญ่ในกรมวัง รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้มีหมายประกาศทุกหมู่ทุกกรมว่าใครจะเร่งเงินทาษลูกหนี้ของตัวเอง ก็ให้เร่งเถิดตามอาญานายเงิน แต่ถ้าลูกหนี้เปนข้าราชการรับเบี้ยหวัดหลวงอย่าให้จองจำทำโทษ ถ้ากลัวจะหนีก็ให้ไปอาญัติเจ้าขุนมุลนายตามกรม ถ้าไม่รับก็ให้พาตัวมาส่งให้พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาอนุชิตชาญไชย ตามขึ้นฝ่ายทหาร ส่งพระยาบำเรอภักดิ์ พระยารักษมณเฑียร ตามกรมพลเรือน รับคุมตัวไว้เร่งให้ อย่าให้เอาข้าหลวงใหญ่ไปจิกจำทำโทษคุมขังเปนอันขาด ถ้าขืนเอาไปจะปรับให้เจ้าหนี้แลผู้ชำระเสียปรับไหมให้ลูกหนี้โดยสมควร ถ้าลูกหนี้อ้างว่าคนหลวง ก็ให้มาสืบบาญชีเบี้ยหวัดให้แน่ ฝ่ายลูกหนี้เมื่อเปนคนหลวงเกาะไว้ ก็ให้มาบอกเจ้าขุนมูลนายแลถวายฎีกาใน ๑๕ วัน พ้นนั้นไม่ร้องจะว่าเปนคนหลวงไม่ได้ ให้มาบอกนายใน ๗ วัน ให้นายไปต่อว่ารับตัวมาเสีย แล้วให้เจ้าหนี้ไปอาญัติต่อกรมวังแลกรมพระตำรวจเถิด ถ้ามูลนายไปต่อว่าแล้วผู้เกาะไม่ให้ ให้เจ้าหมู่เอาความมาเรียนแก่ พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาอนุชิตชาญไชย พระยาบำเรอภักดิ์ พระยารักษมณเฑียร ตามกรมทหาร พลเรือน ให้ไปเกาะเอาตัวผู้เร่งมาว่า แต่เจ้าหมู่ไม่ได้คืนไม่ได้เรียนอย่าให้รับว่าก่อน ถ้าลูกหนี้ให้บอกเจ้าหมู่มูลนายไปต่อว่าไม่ไปนิ่งเสียใน ๗ วัน ก็ให้ลูกหนี้มาร้องฎีกาใน ๑๕ วัน ถ้าลูกหนี้ทำความให้โตงเตงไปกว่าเดือนไม่ร้องฎีกา จะให้ต้องใช้เงินจงเต็มไม่ปรับให้ ถ้าเจ้าหมู่มูลนายไม่เอาธุระจนต้องร้องฎีกา ถ้าได้ความว่าลูกหนี้บอกแล้วไม่ไปรับจะปรับให้ใช้หนี้กึ่งหนึ่งนั้น.

ให้มหาดไทย กลาโหม พระสัสดี หมายให้กราบทูลเจ้าตั้งกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือน พระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง ให้รู้ทั่วกันทุกหมู่ทุกกรม แต่ณวันเดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ำ อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ