๒๙. ประกาศว่าด้วยเวลากราบทูลข้อราชการแลกิจธุระ

คัดจากหมายรับสั่ง

วันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑๕ ค่ำ ปีขาลฉศก

พระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า เจ้าตั้งกรมแล้ว แลยังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย มีราชการแลธุระต่างๆ จะนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาในเพลาเช้าทรงปรนนิบัติพระสงฆ์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ก็ควรจะกราบทูลได้แต่ในเพลาพระสงฆ์ยังฉันอยู่ ถ้าพระสงฆ์ฉันแล้วเปนเพลาเสด็จขึ้น จะกราบทูลหน่วงเหนี่ยวไว้ให้ช้าไม่ควร อย่าให้กราบทูลในเพลาพระสงฆ์ฉันแล้วเปนอันขาดทีเดียว ถ้ามีราชการร้อนที่จะเลื่อนเวลาอื่นไม่ได้ ก็ควรจะกราบทูลได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ