๔๒ ประกาศห้ามไม่ให้ทำช้างเล่นละครเปนช้างเผือก

คัดจากหมายรับสั่ง

วันเสาร์ เดือนยี่ แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาลฉศก

พระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่ณวันเดือนอ้าย แรม ๑๐ ค่ำนี้สืบไป ห้ามมิให้พระองค์เจ้ามีกรม ยังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย แลราษฎรที่บรรดาเล่นโขนเล่นลครหากินอยู่ทั้งปวงให้รู้ทั่วกันว่า ห้ามมิให้เขียนเปนหัวช้างสีเผือก สีปลาด ให้ใช้ได้แต่หัวช้างดำ ถ้าจะเล่นโขนจะใช้เอราวรรณอย่างเดียวนั้นได้ นอกนั้นห้ามมิให้ใช้หัวช้างสีเผือก สีปลาด เลยเปนอันขาด ถ้ามิฟังขืนเล่น ผู้รับสั่งจับได้จะปรับไหมมีโทษให้จงหนัก อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ