๒๗. ประกาศเรื่องกราบทูลความที่ไม่เปนจริง

คัดจากหมายรับสั่ง

ณวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีขาลฉศก

ด้วยพระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า แต่ก่อนเจ้าตั้งกรมแล้วเจ้ายังไม่ตั้งกรม เสนาบดีแลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ้ายน่าแลฝ่ายใน แลเจ้าพระ พระราชาคณะ ถานานุกรม ได้ทราบความกระแสพระบรมราชโองการดำรัสสั่งด้วยกิจราชการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำตามกระแสพระบรมราชโองการไม่ให้ผิดจากรับสั่ง ฤๅมีข้อความของผู้ที่จะกราบบังคมทูลพระกรุณาก็ดี ผู้ที่จะกราบทูลนั้นก็ตรึกตรองสืบสวนข้อความให้แน่แล้ว การควรที่จะกราบทูลพระกรุณาฯ จึงได้กราบทูล ทุกวันนี้เจ้าตั้งกรมแล้วแลยังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายน่าฝ่ายใน เจ้าพระ พระราชาคณะ ถานานุกรม ที่ทราบพระกระแสพระบรมราชโองการแลข้อความประการใดๆ ถ้าไม่ไล่เลียงสืบสวนให้ได้ความจริง เปนแต่ได้ยินราษฎรลูกค้าพานิชไทยจีนพูดกันความไม่จริง ไม่ควรที่จะกราบทูลก็นำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ฯ ให้ทรงขัดเคืองใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท เหมือนกับเรื่องความพระเมธาธรรมรศ มีชื่อควรโปรดเกล้าฯ ให้กรมวังเกาะโยมกัปปิยการกมากักขังไว้ พระบวรวงษ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ จดหมายข้อความให้นายหมึกมหาดเล็กกราบทูลพระกรุณาว่ากัปปิยการก โยมพี่ชายพระเมธาธรรมรศส่งเปนตะพุ่นแล้ว ความรายนี้ก็หาได้ส่งเปนตะพุ่นไม่ กับเรื่องโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัดถเลขาออกไปให้พระยาราชสุภาวดี สักเลขพระราชทานพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา กรมพระสัสดีก็หาสักตามพระราชหัดถเลขาไม่ เอาเลขไปสักไว้เสียกับพระอภัยสุรินทร์เจ้ากรมพลพันขวา ทรงทราบขัดเคืองใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท.

ตั้งแต่นี้สืบไป เจ้าตั้งกรมแล้ว เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือน ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวัง ถ้าจะนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาด้วยกิจราชการแลศุขทุกข์ข้อความประการใดๆ ก็ให้สืบสวนเอาแต่ที่ความจริงขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาจึงจะควร.

ให้กรมมหาดไทย กลาโหม พระสัสดี พระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง หมายให้กราบทูลเจ้าตั้งกรมแล้ว เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมกราบเรียนเสนาบดีผู้ใหญ่ แลหมายบอกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยให้รู้จงทั่ว อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ