แถลงสุภาษิต

ปราชญเปรียวความรู้คร่ำ เพรงครู เราฤๅ
อวยเวทกระวีชู เชิดไว้
วางแบบระบอบบู- ราณบรรพ บอกเฮย
หวังมอบมรดกได้ แด่ผู้ภายหลัง ฯ
ดั่งฤๅเราผู้ศิษย์ ศึกษา ส่ำพ่อ
จักมิยึดวิทยา อย่างนี้
เป็นพลีเพื่อบูชา ชอบเยี่ยง
ทายาทปราชญ์กวีกี้ ก่อนได้แสดงสอน ฯ
สืบนามกรว่าข้า คืออนุ ชาติฮา
เป็นศิษย์ตามครูระบุ บ่งชั้น
ยิ่งเพียรเพื่อถึงอุ- ดมเอก
เรียกว่าอภิชาตินั้น นั่นแล้ดีเหลือ ฯ
เรียนเพื่อรู้รอบแจ้ง จริงมิ ใช่ฤๅ
ฉะนั้นหากอยากเรียนริ เริ่มแล้ว
อย่าท้อหย่อนระย่อพิ- ริยภาพ
ผิสละละทิ้งแต้ว เติ่งช้าชวนเฟือน ฯ
เกือบเลือนกาลล่วงเข้า เขตสมัย ใหม่พ่อ
กวีว่องวิทยาใน บัดนี้
ปราศความนิยมไป เป็นเหตุ
ห่างศิษย์คิดหลู่ลี้ ลบข้อครูสอน ฯ
พิทยาภรณ์เพริศพริ้ง เพรงงาม
ศิษย์ใหม่มาพาทราม เสื่อมฉะนี้
ชุมเราศิษย์เก่าขาม เขาเหตุ ไรเฮย
มาเถิดเชิดวิชากี้ เก่าฟื้นฟูผยอง ยิ่งเทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ