๑. มกรา

มาณวกฉันท์
๑. มกรา - คราปฏิสนธิ์
แน่ละ, เพราะชน คิดและกระทำ
เนื่องมนะน้อม พร้อมจะแนะนำ
เกี่ยวนยะคำ ควรจะประสงค์ ฯ
๑. มกรา - มาอุบัติ
บ่งเพราะมนัส หวังและพะวง
ว่า, คติเก่า เข้าและเจาะจง
สาระก็คง คืบคุณาการณ์ ฯ
๑. มกรา - คราประลุขวบ
ใหม่เหมาะประจวบ แจ้งกิจะการ
รัฐประศาสน์ ราษฎร์ก็ประสาน
สม ธ ประธาน มุ่ง นะหทัย
๑. มกรา - ปรารภะเหตุ
ใครปฏิเสธ มาน่ะ ไฉน ?
เรานระชาติ ราษฎร์ระบุ, ไทย
เชิญเถอะน่ะ-ชัย-ยะ ! ชโย ชโย !

๑ มกราคม ๒๔๘๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ