คติของพวกเราชาวไทย

กาพย์ยานี ๑๑
เราไทยอุบัติใน ประเทศไทยวิไลครัน
ชนกชเนติพัน- ธุเราเล่าก็ล้วนไทย
ซ้ำบริหารตน พยุงชนม์เจริญวัย
ในไทยนิราศภัย ภิรมย์สุขมิขุกเข็ญ
นี้เพราะพระจอมไทย ธิราชไท้ไทยเป็น
ฉัตรแก้วกำบังเย็น สริราพยพเรา
เหตุนี้และเราไทย เร่งคิดไว้อย่าใจเบา
เชื้อชายปรีชาเชาว์ มโนหาญและชาญศิลป์
เร่งครวญอนุสร์รู้ กตัญญูพระภูมินทร์
กัตเวทีเร่งจิน- ตนานึกคะนึงสอง
พระเดชพระคุณปิ่น มหินทร์เทพยโพธิ์ทอง
ซึ่งทรงอำนาจครอง ไทยรัฐละเราไทย
ดลยามสยามรมณ์ เป็นบรมสุขใน
กาลใดสมัยใด คณะเราก็เปรมปรีดิ์
ผิว์ยามสยามทุกข์ บมีสุขเกษมศรี
เหตุหมู่ริปูมี เป็นอาทิมาบีฑา
เราไทยก็ควรจัก สวามิภักดิ์ประกอบสา-
มัคคีทั้งจิตกา- ยะเพื่อหวังกำจัดภัย
รักษาองค์อิศวเรนทร์ สมาเมนทรกุฎไกร
รักษาประเทศไทย ไทยชาติเฉลิมชู
รักษาพระพุทธศาสน์ วระวาทบรมครู
โดยความกตัญญู กัตเวทิ์ของไทยเรา
ควรม้วยก็ยอมม้วย ชีวะด้วยมรณภัย
ความดีขจรไป ตลอดฟ้าและดินสูญ
ชาติเช่นกับนาวา มโหฬาระยาตรยูร
จอมจักรมไหสูรย์ พระประดุจนายเรือ
ส่ำราษฎรใน ผไทคือคณาเผือ
อาศัยนาวาเหลือ พรรณนาอเนกนันต์
ผิว์เรือจะอับปาง ลงณกลางสมุทรอัน
ลึกล้ำมหันต์ครัน ก็จะม้วยมิเหลือหลง
เราไทยควรคิดว่า จะช่วยพานาวาตรง
ข้ามมหาสมุทรคง คืนสู่ถิ่นนิเวศน์สถาน
ฉันใดณไทยเรา ก็บเขลากมลมาน
ชาติชายชาตรีชาญ ควรจะคิดผดุงชู
ไทยเราให้ยิ่งเยี่ยม เจริญเทียมวิเทศภูว์
สมนามและสมบู- รพะชนนิยมกัน
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ วระวัจน์พระทรงธรรม์
ระลึกทุกคืนวัน สถิตเหนือศิโรตม์ เทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ