คำนำ

หนังสือกวีนิพนธ์บางเรื่องของ ชิต บุรทัต นี้ กรมศิลปากรได้รวบรวมผลงานกวีนิพนธ์ส่วนหนึ่งของ ชิต บุรทัต จากหนังสือต่างๆ ซึ่งได้ตีพิมพ์ตั้งแต่เมื่อครั้ง ชิต บุรทัต ยังมีชีวิตอยู่ งานเขียนของ ชิต บุรทัต ที่นำมารวบรวมพิมพ์ครั้งนี้ บางบทแต่งขึ้นจากเค้านิทานชาดก บางบทแต่งพรรณนาชมธรรมชาติ บางบทแต่งเป็นคำฉันท์สดุดี และบางบทก็แต่งแสดงความคิดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตมนุษย์ กวีนิพนธ์ทุกเรื่องของ ชิต บุรทัต แสดงให้เห็นความสามารถในนาวทางการเป็นกวีของท่านได้เป็นอย่างดี

ชิต บุรทัต เป็นกวีที่มีชื่อเสียงเป็นเอกในการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ มีผลงานปรากฏอยู่ป็นจำนวนมาก และตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเอกชน ประตูใหม่ ศรีกรุง ไทยหนุ่ม ฯลฯ จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีกวีคนใดในสมัยเดียวกันจะทำงานได้มากและมีชื่อเสียงแพร่หลายเท่า ชิต บุรทัต

บัดนี้ ชิต บุรทัต ได้ล่วงลับไปเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบปีแล้ว ผลงานของท่านคงกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เห็นควรรวบรวมตีพิมพ์เผยแพร่งานของท่านให้แพร่หลาย เพื่อเป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณของท่านในฐานะกวีเอกของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏยืนยงอยู่ในหมู่อนุชนสืบไป จึงได้มอบให้ น.ส. นงพงา สุขวนิช นักอักษรศาสตร์ ๔ ค้นคว้ารวบรวมงานและเรียบเรียงประวัติของท่านตีพิมพ์เผยแพร่ และเมื่อมีโอกาสก็จะได้รวบรวมงานกวีนิพนธ์เรื่องอื่นๆ มาพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

หวังว่าคงเป็นที่พอใจแก่บรรดา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในวรรณคดีตามสมควรทั่วกัน

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ