ฉันท์ราชสดุดี และ อนุสาวรียกถา

วสันตดิลกฉันท์ ๑๕
๏ ที่หนึ่งนิยมมกร มา- สะมหาสมัยดล
คือกาละน่านิกร ชน นระในไผทสยาม
๏ จักพึงคะนึงพระกรุณา- ธิประการะโดยความ
บรรยายอเนกนยะ ณ ยาม อนุสรฌ์ ลุโอฬาร
๏ ทั้งนี้เพราะวีระวรขัต- ติยฉัฏฐภูบาล
ไท้นั่นสวรรคตะประมาณ ประลุครบประจบปี
๏ วันมาสเฉลิมพระชนมา ยุมหาพิธีศรี
เสริมหวังสวัสดิ์สิริทวี สุภวัฒน์สถาวร
๏ ขวบนี้พระลี้ ประลุศิวา- ลยะอ้าพญามรณ์
เว้นเมตตะเหตุจะอุปกรณ์ คณะสัตว์ ณ โลกสรรพ์
๏ ถึงคราก็คร่าชีวะและยึด ลุมฤตยุหัตถ์พลัน
ไป่รู้ ณ รัตติ์ทินะนิรัน- ตระรวบประจวบตรง
๏ แต่เฉกพระเอกอดุละเธียร วุฒิเกียรติ์กษัตริย์ทรง
นามาภิไธยอุดมะมง- กุฎะเกล้าพระเจ้าเศียร
๏ ไม่น่าพญามฤตยู จะเจาะจู่ผจญเบียน
จองบีบพระชีพมละเสถียร ทิพโลกสวรรค์เสวย
๏ ทิ้งโศกวิโยคเพราะพระประลาต ก็แหละราษฎร์พศกเคย
ยลหวังสิว่างนยนะเลย สละลับมิกลับคืน
๏ เห็นแต่อนุสสรณวัต- ถุมนัสจะกลัดกลืน
กล้ำเศร้าก็สุดสติจะฝืน และมิใฝ่หทัยถวิล
๏ “รามหก-สะพาน” พิระมหา- ปิยะราชะทินจินตน์
จับศัพท์และโสตเสนาะมมิภิน- ทนะตราบพิภพสลาย
๏ โอกาสพระราชบรมสม- ภพภิรมย์นิยมกลาย
เพียรมั่นกตัญญุตะและหมาย มนะนึกนิรันดร
๏ อ้างคุณวิบุลย์บวระเดช ยละเชษฐะภูธร
ไท้ผู้ลุสู่ศิวะอมร ภพะแมนพิมานเมือง
๏ สรวมพึงสะพานพระอภิไธย ถิระในสภาพเนือง
เนื่องเนิ่นเจริญจิระประเทือง ธุระรอบจะกอปรทำ
๏ เทอดลาภสภาพพิพิธะผล ลุอนนต์อเนกนำ
ผลดีทวีทะนุประจำ มิประจากกระจายสูญ
๏ สรวมบารมีและพระมหา- กรุณานุภาพพูน
ราชปัจจุบันพระอนุกูล กิจะรัฐะธำรง
๏ พร้อมองค์พระเอกบรมรา- ชินยาธิพงศ์ทรง
เสพสันติสิทธิ์กิจะประสงค์ เฉพาะราชปรารถนา
๏ อ้างอาทิ์พระพรจตุรพิธ ขณะนิตย์ประมวลมา
สู่สมพระราชนิยม สา- ธระโสตถิ์เกษม—เทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ