มหานครปเวศน์คำฉันท์

๑๑ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนะโกสินทร์
พารามหาอิน- ทระอยุธนิโยดม
๏ โมฬีดิลกภพ นพรัตน์บุรีรมย์
เริงราษฎร์ประชาสม สุขะโสตถิ์เกษมสานต์
๏ เป็นที่สถิตรา- ชนิวาสะโนฬาร
พิศแล้วพิไลบาน มนะเบกมิเบื่อชม
๏ สูงลิ่วสล้างยอด ดุจย้อยพิมานพรหม
ใหญ่งามสง่าสม กละเทพชะลอลง
๏ ได้ส่วนละล้วนสิท- ธิพิจิตระบรรจง
ยิ่งยวดและทรวดทรง ศุภะแพร้วพพรายสี
๏ ปราการประกิตล้อม ระยะป้อมประดิษฐ์ดี
มั่นคงประกอบมี ณระหว่างประจำเนือง
๏ นอกในนครดู ชละคูประตูเมือง
ศัตรูริปูเปลือง พละเปล่าจะต่อตี
๏ แถวถลถนนตาม ระบุนามอเนกมี
รื่นเรียบระเบียบดี และสะอ้านสะอาดตา
๏ ผาดผ่านสะพานข้าม ยละงามและแน่นหนา
ใครใดจะไปมา ก็สะดวกสบายเดิน
๏ บ้านตึกคฤห์ครึกตั้ง สรพรั่งตระหง่านเมิล
ปราโมทย์กระมลเพลิน จระพลางพินิจยล
๏ เดิมเราสิเนาพา- หิระคามะแห่งหน
บอบช้ำระกำทน ทุระทุกขะลำเค็ญ
๏ พบแต่ประชุมชาว พนะชนบทเป็น-
ผู้ห่างจะรู้เห็น คุณะโทษประโยชน์ผล
๏ ไกลความสนุกทุก- ขณะสุขบได้ดล
บัดนี้สิมายล พระมหานครหลวง
๏ พ้องพบประสบข้า- วระบาทธุลีปวง
น่าเปรมเกษมดวง จิตปลื้มมิลืมชม
๏ สมเด็จบรมนารถ อธิราชนโรดม
โปรดเกล้าฯ สฤษดิ์สม กิจะรัฐเจริญเรือง
๏ รู้รอบระบอบสรรพ์ ระบุบรรพ์อนันต์เนื่อง
เหตุการณ์ณบ้านเมือง ก็ประจักษ์พิจารณ์ญาณ
๏ เว้นชั่วประพฤติชอบ ธุระประกอบทวีการ
สัตย์ธรรมประดิษฐาน ดุจะอ้างละอย่างยล
๏ ห้าวหาญทหารบก กิจะยกอรินทร์รณ
ป้องเขตประเทศชน- บทะทั่วไผทไทย
๏ ทุกกรมและกองหลาย พละหมายประชิดชัย
เชิงยุทธศาสตร์ไกร วิธะเกริกกระบวนหาญ
๏ เหิมราญทหารเรือ คณะเหลือประมวลมาณ
รายห้องริปูราน รัฐะถิ่นทะเลชล
๏ ล้วนเชี่ยวเฉลียวส่ำ กิจะชำนิไกกล
เอาธูรพิทักษ์ยล ประดิยุทธะนาวา
๏ ผ่านเห็นพหลเสือ- พนะเหลือพิไลตา
กิจจานุกิจปรา- รภะปรีชะเปรื่องสม
๏ “เสียชีพมิเสียสัตย์” ศิริวัจน์วโรดม
นิตย์ตรึกระลึกรม- ยะประดับณดวงมาน
๏ เหล่าสรรพะลูกเสือ คณะเจือประจงการ
ฝึกหัดมนัสบาน บมิคิดจะบิดเบือน
๏ แม้รุ่นดรุณอยู่ สติรู้ระลึกเตือน
รักชาติบแชเชือน พิศะชวนคะนึงชม
๏ อีกพลตระเวนวาง ระยะทางวิถีคม
ไวว่องประลองสม กิจะสิทธิรักษา
๏ ป้องกันนิกรพาล จะระรานและพาธา
กำกับระงับอา- ดุระเหตุระไวระวัง
๏ นักเรียนก็เพียรหา วิทยานิยมหวัง
ซึ่งศิลปศาสตร์กัง- วละนึกและฝึกสอน
๏ ปรุงเชาวน์เฉลาปราชญ์ วุฒิวาทกระวีวร
เพิ่มพูนสถาพร คุณะภาพพิชาชาญ
๏ ข้าราชการปวง ณกระทรวงทบวงการ
ทุกกรมนิยมภาร ธุระกอบก็เที่ยงธรรม์
๏ ทั้งทัศนาสงฆ์ ชินวงศ์วิสุทธิ์สรรพ์
งามศีละพรหมจรร- ยะวินัยสุศึกษา
๏ ครองบรรพชิตหมาย ยุติกายและวาจา
ใจมั่นณสัมมา- ปฏิบัติพระสัทธรรม
๏ สืบศาสโนวาท อนุศาสน์ประกาศนำ
เกื้อสุจริตกรรม อนุกูลประโยชน์การณ์
๏ ทั้งหลายละล้วนชวน มนะควรเกษมสานต์
ไว้วางกระมลมาน บมิน่าจะกังวล
๏ นี้เหตุพระเป็นเจ้า ภพะเฝ้าประชาชน
ทรงมุ่งผดุงจน รัฐะรุ่งจรุงรมย์
๏ ควรที่จะคำนึง พระคุโณปการสม-
เด็จปิ่นปิโยดม นิจะวันและเวลา
๏ ขอชัยมงคล พรผลพิเศษสา-
ธรเลิศ ณ โลกมา ดละเสริมประสิทธิ์พูน
๏ พุทธานุภาพเรือง อดิเรกวราดูลย์
ธรรมานุภาพบูรณ์ สุขะบถคุโณฬาร
๏ สังฆานุภาพสรรพ์ สุภะขันธสันดาน
เทวานุภาพชาญ สุระฤทธิเกริกไกร
๏ สรวมจงพิทักษ์รักษ์ อธิราชนเรนทร์ไท
ให้ทรงเสวยไอ- ศุริย์ราชย์เจริญเทอญ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ