ชาติปิยานุสรณ์

โคลงกระทู้วิชชุมมาลาฉันท์
เป็น เอกอิสรภาพนาม ภูมิสยาม
เป็น เอกอิสรภาพนาม แว่นแคว้น
คน ผู้อยู่ในความ เจริญรอบ แล้วแฮ
ไทย เทศผิวะเทียบแม้น ดั่วด้าวแดนสรวง ฯ
ทั้ง ปวงเราอุบัติได้ โดยศิริ สวัสดิ์ฮา
ใจ จะควรปิติ ไม่น้อย
แล ตั้งกมลตริ ตรองนึก ดูนอ
นาม ชาติไทยใช้อย ต่ำด้วยประการใด ฯ
พร้อม กันในหมู่เชื้อ ชาวผไทย ไทยเทอญ
สอง ประการกายใจ จุ่งพร้อม
ปอง ผลเพื่อศิวิไลซ์ ลุแหล่ง หล้าแล
ความ สุขความเจริญห้อม หอบอุ้มอวยพยุง ฯ
หมาย มุ่งชูเชิดช้อน ชาติไทย เราแฮ
คง อยู่คู่ดินไตร ตราบฟ้า
ตรง เดินสู่เจริญไพ บูลย์ยิ่ง ยิ่งรา
กัน เหตุอันเป็นข้า ศึกให้สูญหาย ฯ
ชื่อ ชายไทยชาติต้อง สมเป็น ไทยนา
ตน มิควรคิดเห็น ประโยชน์สั้น
คน อื่นจะยากเย็น ก็ช่าง ใครเฮย
ไทย เพราะชื่อเท่านั้น ชนิดนี้ดีไฉน ฯ
ส่วน ในสองให้มั่น เสมอมอบ เสมือนนา
ใจ และกายประกอบ กิจเกื้อ
เห พรากจากกันขอบ ฤๅชั่ง ดูฤๅ
หัน ส่ายคลายสัตย์เมื้อ ละเมิดทิ้งไทยนาม ฯ
เป็น ความเสียอย่างร้าย ฤๅสม ควรเลย
อื่น จากไทยใครชม ชอบบ้าง
พื้น เพพวกเดียวนิยม เยี่ยงอย่าง กันแล
พรรค ประเภทนั้นอ้าง อื่นแท้ไทยไฉน ฯ
พาล วิสัยต่ำช้า ทุรชน
โหด หากเห็นแก่ตน มากล้ำ
โฉด หวังแต่แสวงผล คิดเพื่อ ตนเฮย
เขลา ก็เขลายังซ้ำ แส่ด้วยดีอะไร ฯ
หมาย ไว้เยี่ยงนี้อย่า พึงเอา อย่างเลย
ความ ที่ควรชาวเรา จักรู้
นาม ชาติก็เหมาะเบา ฤๅระลึก ดูฤๅ
ไทย เหตุใช่ทาสผู้ อื่นให้คะนึงเห็น ฯ
คือเป็นอิสรภาพทั้ง เอกะ ราชฮา
ใช่ จะเป็นเช่นนระ ชาติผู้
ข้า เขาสิเขาประ ทุษบีบ คั้นแฮ
ทาส ต่ำต้องจำสู้ นิ่งให้ข่มเหง ฯ
ไป เกรงเสื่อมศักดิ์แท้ ไทยดิลก ประเทศฮา
มี ชาติชาวโลกยก ใหญ่แล้ว
ใคร พอพละภาพ ครองอยู่ ได้นา
อาจ ประสบเจริญแผ้ว แผ่พ้นเขาฉิน ฯ
ล่วง หมิ่นเกิดจากผู้ อื่นเกรง ไฉนนา
หลู่ พวกเดียวกันเอง เท่านั้น
ดู น่าติเตียนเพรง นี้ระงับ อย่าพ่อ
เบา จิตคิดประมาทกั้น กีดห้ามความเจริญ ฯ
ยืน นานเนิ่นแม้นับ คะเนไทย ชาติฤๅ
ยง ยิ่งหลายรอบขัย ขวบร้อย
คง ทนบ่ท้อใน เหตุยาก ประจวบนา
ธาร ซึ่งตนแต่น้อย เนื่องคุ้งทีฆะกาล ฯ
มา ด้วยมานมั่นพร้อม พริโย ฬารแล
กาล ประกอบโชคโอ กาสให้
นาน เนื่องนับใหญ่โต ยังยิ่ง อีกนา
เนา อยู่เป็นไทยได้ สะดวกเข้าเขตเกษม ฯ
ควร เปรมปราโมทย์น้อย ไปหรือ พ่อเอย
ที่ ชาติไทยเถลิงลือ ทั่วหล้า
ชาว ไทยใช่ใครคือ สืบชนก ไทยแน
เรา ก็ควรจักอ้า โอษฐ์ซร้องสาธุการ ฯ
ตรอง สมานสมัครพร้อม เพียงนิรันดร์ เทอญรา ฯ
ตรึก ว่าเราไทยสมัญญ สมรรถเชื้อ
นึก เห็นประโยชน์อัน ใดหนึ่ง มีนา
ดู จะเห็นผลเกื้อ แก่ด้าวดีไฉน ฯ
แล ใจจงอย่าท้อ ถอยเพียร เทียวพ่อ
ควร สฤษดิ์กิจใดเสถียร เถิดทั้ง
รัก สงบอย่าเบียดเบียน กันและ กันเลย
นาม หมู่เดียวเหนี่ยวรั้ง ร่วมน้ำใจกัน ฯ
ถือ ฉันท์พี่น้องร่วม แดนดิน เดียวฮา
ความ รักในพรรคถวิล อย่าเว้น
กลม กลืนมิตรภาพจิน- ตนะกิจ สนิทนอ
เกลียว แห่งไมตรีเน้น แน่นตรึ้งตรึงสมาน ฯ
เป็น สมะการแล้วแต่ สติพล เทอญพ่อ
จิต อย่าคิดปลีกตน แตกร้าว
อัน สามัคคีผล คุณพิเศษ
เดียว นี่แหละควรน้าว หน่วงเต้าตามประคอง ฯ
รัก ตนต้องรู้จัก ขจัดมล เหตุแฮ
ชาติ เกิดกำเนิดตน ก็ต้อง
เชิด ไว้อย่าให้ชน ปรชาติ หมิ่นนา
ชู แต่ใช่เช่นร้อง ประกาศโอ้อวดเขา ฯ
สงวน เท่าที่แท้กะ กำหนด ควรนา
ศักดิ์ แห่งชาติไม่กด เพื่อด้อย
รัก คือคิดแทนทด คุณแด่ ชาติแล
สัตย์ ซื่อสุจริตพร้อย เพริศแพร้ววราภรณ์ ฯ
รัก บวรนาถเจ้า จอมประเทศ
ขัติย์ ดิลกปกเกศ อยู่เกล้า
ปิ่น ฉัตรรัฐเกษตร เกษมทั่ว
ภูว์ ภพสบโสตถิ์เผ้า ผริต (แผ่ไป) ด้วยบารมี ฯ
รัก ศรีสุนทรอรรถล้ำ โอฬาร
ศาสน์ พุทธประดิษฐาน เทอดไว้
บรม วาทศาสดาจารย์ จอมรัตน์
ครู ประเสริฐเลิศให้ ห่วงป้องปองสงวน ฯ
จึ่ง ควรที่ได้เกิด กายใน ไทยนา
สม กับตนเป็นไทย สืบเชื้อ
นาม ไทยอีกไทยใจ จริงต่อ ไทยแฮ
ไทย อยู่เป็นไทยเยื้อ ยืดฟ้าดินสลาย ฯ
อย่า วายว่างเว้นเมื่อ มีโอ กาสนา
เฉย อยู่สู่โท มนัสแท้
เลย ละประดุจโค หายเพราะ โจรฤๅ
เรา จะล้อมคอกแก้ เกี่ยวกั้นกันไฉน ฯ
เชิญ ไทยอย่าทอดทิ้ง ธูรบำ รุงเทอญ
เข้า ส่วนธนสารสำ หรับเกื้อ
เรี่ย รายแต่ตามกำ ลังแห่ง ตนแฮ
ราย ละมากน้อยเอื้อ ออกให้กรรมการ ฯ
สร้าง ยุทธยาน แกว่นแกล้ว กลางมหา สมุทรแฮ
เรือ “พระร่วง” รณพาห์ เพื่อไว้
รบ สู้ศัตรูมา หมายเบียด เบียนแล
ถวาย พระจอมมกุฎไท้ อุทิศด้วยกตัญญู ฯ
ให้ ดูรายละเอียดอ้าง อันทรัพย์ นั้นนา
ได้ มากหากจักนับ หนึ่งล้าน
โดย เศษอีกหลายรับ รวมร่วม แล้วพ่อ
ไว หน่อยเถิดรั้วบ้าน จักได้สมถวิล ฯ
เห็น นาวินว่องน้ำ นาม “พระ ร่วง” ฤๅ
เรือ ที่ชาวเราสละ ทรัพย์สร้าง
แล่น คะนองฟ่องลำผงะ ผงาดผาด พิศแฮ
อ้าว เอิกเพิกชลคว้าง ควั่งล้ำเลยครา ฯ
เข้า มาในน่านน้ำ สยามวัน ไรฤๅ
อ่าว จะเต็มชนสรรพ์ แซ่ซร้อง
วัน นั้นแหละวันอัน ไทยอิ่ม ใจแล
ใด จะปรีดิ์เปรียบพ้อง พบพ้องของประสงค์ ฯ
เรา บงบเบื่อตื้น เต็มปี ตินอ
จัก คิดอุ่นจิตทวี ส่วนล้ำ
ปลื้ม เหตุที่ไทยมี ความภัก ดีแฮ
ใจ ร่วมรวมนับน้ำ หนึ่งน้อมสมานฉันท์ ฯ
พร้อม กันเปล่งศัพท์ร้อง ชโย
เอื้อน โอษฐ์ออกอุทานโส- มนัสซร้อง
อวย ชัยอิทธิเดโช ดมแด่ เรือเทอญ ฯ
พร ประสิทธิ์ชยสิทธิ์ป้อง ริปุแพ้ภินท์สลาย เทียวแล ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ