วารวิสาขะมาส

กาพย์สุรางคนาง ๒๘  
วิสาขะมาส นิยมประกาศ
พิเศษะกาล ลุเพ็ญพระจันทร์
ณ วันและวาร เสมอสมาน
เสมือนสมัย  
พระพุทธองค์ ประสูติและทรง
สุภาภิไธย ลุธรรมะเลิศ
ประเสริฐพิสัย วิมุตติภัย
ปรินิพพาน  
ก็กาลฉะนี้ สิน่าจะปี-
ติเปี่ยมณฐาน มหัศจรรย์
อนันต์ประมาณ ประโมทย์ผสาน
กรัญชลี  
ระลึกพระคุณ พระเอกอดุลย์
ดิลกมุนี ศิราภิวาท
พระนาถณตรี- พิภพบดี
อุดมสุธรรม  
ประสาทพระสาสน์ วราธิวาท
แถลงแนะนำ คนึงพระสงฆ์
ธ ทรงและจำ ประสิทธิคำ
พระพุทธสอน  
และแล้วประกอบ สบถระบอบ
วิวัธน์บวร ละเว้นวิถี
กลีและถอน ทุโทษปกรณ์
ณไตรทวาร  
กระนี้แหละเช่น- กะจักษุเห็น
พระธรรมพิศาล มิเสียประสบ
สุภพและมาน มนุษย์ขนาน
สมัญญะนาม  
ประจักษะเหตุ สนองพระเดช
พระคุณเพราะความ- มนัสตระหนัก
สู่ภักดิงาม ถนัด ณ สาม
พระรัตน์จรูญ  
ประหนึ่งกะปู- ชนีย์พระครู
สวัสดิมูล ประมวลประโยชน์
มโนชมนูญ- ญ ผลพิบูล
ประดุจแสดง ฯ  

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ