เฉลิมฉลองวันชาติ

ภุชงคประยาตรฉันท์
เพราะเปี่ยมปีติปลื้มปลาบ ระลึกทราบเสมอกาล
ณ “วันชาติ” เฉลิมวาร ฉลองวาระมาถึง
พสกส่ำสิสำแดง ฤดีแจ้งประจำจึง
สมานจิตรำพึง ประดุจพี่และน้องผอง
ละล้วนพันธุ์เผ่าไทย สถิตในขนบครอง
ณ ขอบเขตวิถีของ ระบอบรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย ชื่อ จะชี้หรือก็คือมูล
เพราะราบเรียบและเพียบพูน พิพิธภาวะพึงมี
ประมวลผลจะดลได้ อะไรใดอุดมดี
ประโดยสรรพะเสรี สรุปสิทธิอิสสร
มิผิดแผกมิแยกชั้น เสมือนกันนิรันดร
ก็ถึงแท้และแน่นอน ตระหนักในหทัยเรา
ลุปีเก้าจะเข้าปัจ- จุบันพรรษสิพร้อมเพรา
สะพรั่งพัฒนาเนา อเนกสิ่งประโยชน์สาร
ประสบแจ้งประจักษ์ตา และใจมาตลอดกาล
อดีตเนื่องฉนำนาน ฉะนี้น่าจะปรารมภ์
ระลึกรู้ระหว่างราษฎร์ ณ “วันชาติ” และชื่นชม
ประชุมฉันทะชอบสม สมัยสันนิบาตวาร
สมัครหวังและยั้งยึด ประพฤติพฤทธิ์ธรรมฐาน
กระทั่งเกี่ยวกระทำการ เสาะสรรสร้างสฤษดิ์ผล
ทวีแผ่เพราะแพร่เริ่ม ผดุงเติมเผดิมดล
ลุแด่ชาติประเทศตน เจริญเต็มและเข้มแข็ง
ณ “วันชาติ” ประชาชาติ เพราะมุ่งมาตรกมลแรง
ฤดีจิตผจงแจง จรดพากย์ประพันธ์ฉันท์
เฉลิมวาระวันชาติ ฉลองมาสสมัยอัน
อุดมสิทธิครบสรรพ์ ประสบทั่ว ณ ไทยชน
ชโย! พรบวรวัฒน์ สวัสดิ์ภัทรพิบุลดล
นิรันดรผเดิมพล สมรรถเพียบภิย์โยพูน
ประเทศชาติพระศาสน์ขัต- ติย์ราชรัชมไหสูรย์
สรุปรัฐธรรมนูญ จิรัตถีติกาล เทอญฯ

๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ