ครั้นสิ้นแผ่นดินยี่นอ่องสีฮ่องเต้แล้วมีฮ่องเต้วงศ์พระเจ้าเหงาเลงสีพี่น้องอีกห้าองค์ องค์ที่หนึ่งชื่ออ่องเปก องค์ที่สองชื่ออ่องตง องค์ที่สามชื่ออ่องซรอก องค์ที่สี่ชื่ออ่องกุย องค์ที่ห้าชื่ออ่องเชี้ยว ช่วยกันรักษาแผ่นดินอยู่คนละทิศ ถ้าจะไปแห่งใดก็ขึ้นไปทางอากาศ ราษฎรทั้งปวงมีความสุข ก็พากันสรรเสริญและเรียกชื่อฮ่องเต้ห้าองค์นั้น ฮ่องเต้ที่หนึ่งชื่อกักเลงมอกเซียน ฮ่องเต้ที่สองชื่อเตงเหลงฮวยเซียน ฮ่องเต้ที่สามชื่อเหลงกีมเซียน ฮ่องเต้ที่สี่ชื่ออุเลงจุยเซียน ฮ่องเต้ที่ห้าชื่อเกงเลงเถาเซียน ฮ่องเต้พี่น้องห้าองค์นี้เป็นเทวดาไปทั้งห้าองค์ ครั้นสิ้นฮ่องเต้ห้าองค์แล้ว มีฮ่องเต้อีกยี่สิบสององค์ ครองแผ่นดินชื่อตุยฮุ่ยกี นามฮ่องเต้ที่หนึ่งชื่อถีเลงสี ที่สองชื่อกูเกียงสี ที่สามชื่อเจียเม่งสี ที่สี่ชื่อชุนทุนกวางสี ที่ห้าชื่อเกาทินสี ที่หกชื่ออึงซินสี ที่เจ็ดชื่อกือซินสี ที่แปดชื่อรีเล่าสี ที่เก้าชื่อเที่ยนฮุยสี ที่สิบชื่อกุยอวยสี ที่สิบเอ็ดชื่อเอี่ยมจือสี ที่สิบสองชื่อไท้อุ้นสี ที่สิบสามชื่อเอี่ยมเสียงสี ที่สิบสี่ชื่อไกเก้งสี ที่สิบห้าชื่อไตตุ้นสี ที่สิบหกชื่อเล่งเอียงสี ที่สิบเจ็ดชื่อบูเซียงสี ที่สิบแปดชื่อไท้อิดสี ที่สิบเก้าชื่อคงสุ้นสี ที่ยี่สิบชื่อซีนมีนสี ที่ยี่สิบเอ็ดชื่อออตีสี ที่ยี่สิบสองชื่อมีนสี ช่วยกันรักษาแผ่นดิน ครั้นสิ้นพระชนม์แล้วมีฮ่องเต้อีกสิบสามองค์ องค์ที่หนึ่งมีนามว่าพระเจ้าง่วนหอง ๆ เสด็จไปแห่งใดก็ขึ้นรถไปทางอากาศ แล้วสั่งให้มนุษย์เอาหญ้ามาสานทำเป็นผ้านุ่งผ้าห่ม และเอาใบไม้มากลัด เอาเปลือกไม้มาทุบให้อ่อนปิดบังความละอายไว้แล้ว ให้เอาเปลือกไม้และใบไม้มาทำหลังคาบังลมบังฝนอยู่ พระเจ้าง่วนหองรักษาแผ่นดินได้สองร้อยห้าสิบปีสิ้นพระชนม์ แล้วจอกซัวสี หุนหวยสี หุนทุนสี สามคนซึ่งเป็นวงศ์พระเจ้าอีนถีสีได้เป็นฮ่องเต้สั่งสอนไม่ให้มนุษย์ฆ่าสัตว์อันมีชีวิต และไม่ให้เป็นโจรผู้ร้ายฉกลักแย่งชิงแก่กัน ราษฎรก็พากันรู้พระเดชพระคุณฮ่องเต้ทั้งสามพระองค์ ครั้งนั้นฝนก็ตกต้องตามฤดู สัตว์และมนุษย์นั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำอันตรายแก่กันเพราะมีเมตตาจิตต่อกัน ครั้นฮ่องเต้สามพระองค์ล่วงไปแล้ว เฮาสี ทองท่ำสี กีท่งสือ กีจิวสี ฮอมกีสี ฮิฮุยสี วงศ์พระเจ้าอีนถีกี หกพระองค์ได้เป็นฮ่องเต้ มนุษย์ก็มีความสุขเหมือนกัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ