จะกล่าวถึงยี่นอ่องสี แปลว่าเป็นเจ้ามนุษย์ เมื่อจะมาเกิดนั้นควันขึ้นจากแผ่นดิน พลุ่งขึ้นไปบนอากาศทิศตะวันตกเฉียงเหนือเห็นเป็นรูปมนุษย์เก้าคนขี่รถออกจากเมฆเหาะลงมาแต่อากาศลงมาที่เขาใหญ่อันหนึ่ง เมฆมีรัศมีสว่างหุ้มหอบลงมาที่แผ่นดิน และยี่นอ่องสีนั้นหน้าเขียวดวงตาสว่างดังดาว ตัวสูงสามตึ่งสามเชียคือยี่สิบศอกหกนิ้ว และชายแปดคนนั้นคำนับและนับถือยี่นอ่องสีเป็นพี่ใหญ่ฮ่องเต้ ยี่นอ่องสีฮ่องเต้จึงประกาศว่า เรานี้มาเป็นเจ้าแผ่นดิน เหตุใดราษฎรทั้งปวงจึงไม่คำนับเรา ราษฎรเห็นยี่นอ่องสีฮ่องเต้เหาะลงมาแต่อากาศมีอิทธิฤทธิมากก็พากันเข้าไปคำนับ ยี่นอ่องสีฮ่องเต้จึงรับสั่งว่าตั้งแต่พนโกสีย์ลงมาสร้างฟ้าและดิน ครั้นต่อลงมาเทียนอ่องสีมาจัดการนั้นต่อไป ให้เป็นปีหนึ่งเป็นศก ครั้นสืบมาตี่อ่องสีฮ่องเต้มาทำให้มีพระอาทิตย์พระจันทร์และมีดาว และให้เป็นกลางวันกลางคืน ท่านเหล่านี้มีคุณแก่แผ่นดินเป็นอันมาก

บัดนี้เราจะแบ่งให้เป็นภูเขาในแผ่นดิน กับจะให้มีสิ่งของและธรรมเนียมฮ่องเต้ และธรรมเนียมขุนนางและราษฎร แล้วจะให้รู้ว่าบิดามารดาและบุตร และสามีกับภรรยา และรู้ว่าพี่น้องและญาติ กับสิ่งของซึ่งจะบริโภค ของทั้งนี้ยังหารู้จักไม่ และเราเดี๋ยวนี้ลงมาเป็นฮ่องเต้ จะมาจัดสิ่งของให้คนทั้งปวงรู้ทั่วด้วยกัน ราษฎรก็พากันคำนับรับถ้อยคำ แต่ยังหารู้ว่ายี่นอ่องสีฮ่องเต้จะจัดการสิ่งอันใดเป็นประการใดขึ้นอีกไม่ ยี่นอ่องสีฮ่องเต้จึงรับสั่งว่า ท่านทั้งนี้จงพากันกลับไปที่อยู่ก่อนเถิด เราจึงจะจัดการนั้นต่อภายหลัง ยี่นอ่องสีฮ่องเต้รับสั่งแก่น้องชายแปดคนว่า ท่านจงไปที่เขาเชียงเคียด แยกกันอยู่คนละทิศ แต่เดี๋ยวนี้เราจะตั้งนามท่านไว้ เมื่อจะมีเหตุการณ์ธุระสิ่งใดจะได้เรียก จึงให้ชื่อน้องชายที่หนึ่งชื่อกือเฮา น้องคนที่สองชื่อกือตือ น้องที่สามชื่อกือตง น้องที่สี่ชื่อกือซืน น้องที่ห้าชื่อกือลี้ น้องที่หกชื่อกือหงี น้องที่เจ็ดชื่อกือเหนียม น้องที่แปดชื่อกือซี แล้วรับสั่งว่า ท่านจงแยกกันไปอยู่ตามในที่ทั้งแปดทิศ สิ่งของในแผ่นดินก็จะเกิดบริบูรณ์ขึ้น และสัตว์อันร้ายก็จะบังเกิดขึ้นมาก ท่านจงคิดระวังอย่าได้ประมาท จงช่วยกันป้องกันรักษาอย่าให้เป็นอันตรายแก่มนุษย์ทั้งหลาย น้องชายแปดคนรับคำยี่นอ่องสีฮ่องเต้แล้วก็คำนับลาไปที่อยู่ ตั้งแต่นั้นมาลมและฤดูก็เป็นปกติตามฤดู สิ่งของทั้งปวงก็เกิดขึ้นในแผ่นดินมากขึ้น คราวนั้นสัตว์ทั้งปวงเข้าปะปนอยู่ด้วยมนุษย์ สัตว์ที่ร้ายก็ทำร้ายมนุษย์ ครั้นยี่นอ่องสีฮ่องเต้รู้เหตุการณ์จึงรับสั่งให้หาน้องชายแปดคนเข้ามาพร้อมแล้วรับสั่งว่า เรารู้เหตุว่ามนุษย์และสัตว์เช้าอยู่ปะปนกันสัตว์นั้นทำร้ายแก่มนุษย์เป็นอันมาก ตั้งแต่นี้ท่านจงกลับไปที่อยู่ คิดการให้เป็นที่พึ่งซึ่งมนุษย์จะได้อาศัย อย่าให้สัตว์และมนุษย์เข้าอยู่ปะปนกัน แล้วจงสั่งสอนให้มนุษย์บริโภคอาหาร และให้แบ่งวันหนึ่งเป็นสามเวลา เวลาเช้าเวลาหนึ่ง เวลากลางวันเวลาหนึ่ง เวลาเย็นเวลาหนึ่ง ถ้านอกจากสามเวลานี้ ไม่เป็นเวลาบริโภคอย่าบริโภคเวลา กลางคืนนั้นให้นอน เวลากลางวันให้ตื่นให้หัดปรือทำการต่าง ๆ ถ้าทำอย่างนั้นได้มนุษย์จึงจะเป็นสุข เดี๋ยวนี้มนุษย์เป็นมามีภริยาเกิดบุตรชายบุตรหญิง ก็รู้จักแต่เลี้ยงบุตรไว้ให้เติบใหญ่เท่านั้นหารู้ว่าจะทำการให้เป็นมงคลสิ่งใดไม่ ตั้งแต่นี้ถ้ารักใคร่กันแล้วให้สู่ขอกันอย่าให้ได้กันเอง แล้วรับสั่งอีกว่า การที่เราจะสั่งสอนเดี๋ยวนี้เป็นการใหญ่ ท่านจงเที่ยวประกาศให้มนุษย์ทั้งแผ่นดินให้รู้ทั่วกัน แล้วให้หาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเข้ามาประชุม จึงจะได้ตั้งให้เป็นธรรมเนียม น้องชายทั้งแปดคนจึงถามว่า จะให้หาผู้ใดเข้ามาก่อน ยี่นอ่องสีฮ่องเต้จึงสั่งว่า ยังมีพี่น้องเหงาเลงสีห้าคน เกิดเมื่อครั้งแผ่นดินตี่อ่องสีฮ่องเต้ บัดนี้แบ่งกันอยู่ห้าทิศแล้วก็เกิดบุตรหลานญาติพี่น้องเป็นอันมาก แบ่งกันออกไปตั้งขึ้นห้าสิบเก้าแซ่ ว่าแล้วจึงให้น้องชายชื่อกือเฮานั้นไปหาตัวเหงาเลงสีที่เป็นใหญ่นั้นเข้ามาคนหนึ่ง แล้วยี่นอ่องสีฮ่องเต้ตรัสอีกว่า ยังมีหับหลกสีนั้นสามแซ่ชื่อวั่งตงคนหนึ่งชื่อวั่งเจียคนหนึ่ง ชื่อวั่งตกคนหนึ่ง สอนให้มนุษย์ขุดดินเป็นถ้ำอาศัย ยังมีเลี่ยนทองสีอีกหกแซ่ แล้วยังมีซูเหมงสี่แซ่ คนสามจำพวกนี้เกิดในวงศ์เหงาเลงสี จึงรับสั่งให้น้องชาย ชื่อกือลี้ ชื่อกือหงี ให้ไปหาตัวคนที่เป็นใหญ่ในพวกไทอิดสีมาคนหนึ่งแล้ว รับสั่งว่ายังมีอีกชื่ออินถีสี และซิ่นฮ้องสี จึงให้น้องชายชื่อกือเหนียมชื่อกือซีไปหาตัวได้คนทั้งนี้มาประชุมพร้อมกันที่ยี่นอ่องสีฮ่องเต้ชื่อว่าทองก๋ก ยี่นอ่องสีฮ่องเต้ก็เสด็จออก น้องชายทั้งแปดคนก็เข้ามาคำนับยี่นอ่องสีฮ่องเต้และทูลว่า ให้ข้าพเจ้าไปหาตัวคนทั้งนี้ได้มาพร้อมกัน ยี่นอ่องสีฮ่องเต้ก็มีความยินดีรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าทุกคน คนเหล่านั้นทูลว่า รับสั่งให้หาข้าพเจ้ามาครั้งนี้มีประสงค์ประการใด ยี่นอ่องสีฮ่องเต้จึงรับสั่งว่า ให้หาท่านมาครั้งนี้จะให้ช่วยกันทะนุบำรุงแผ่นดินให้มนุษย์เป็นสุข บัดนี้ในแผ่นดินนั้นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมากแล้ว สัตว์ในน้ำสัตว์บนบกและผลไม้นั้นก็บริบูรณ์พร้อม ยังอยู่แต่ที่มนุษย์จะแต่งการมงคลนั้นยังหารู้จักธรรมเนียมไม่ จำจะต้องให้หญิงให้ชายรู้จักความอายแก่กัน บรรดาคนที่ให้หามานั้นจึงทูลว่า ขอให้มีรับสั่งจะได้กระทำตาม ยี่นอ่องสีฮ่องเต้จึงรับสั่งว่าการที่จะตั้งธรรมเนียมขึ้นนั้น ต้องจัดคนซึ่งอยู่ในวงศ์ของเราและตัวเราให้ประพฤติให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะให้ผู้อื่นกระทำได้ ซึ่งหลานหญิงตี่อ่องสีฮ่องเต้นั้น บัดนี้เราจะเอาตัวมาตั้งไว้ให้เป็นที่อัครมเหสี และน้องแปดคนกับบรรดาขุนนางที่ให้หาเข้ามานั้น ให้จัดหญิงให้เป็นภรรยาใหญ่คนละคน น้องชายทั้งแปดคนกับขุนนางได้ฟังรับสั่งดังนั้นมีความยินดีทูลว่า ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะมีคุณแก่ราษฎรไปชั่วฟ้าและดิน ทูลแล้วต่างคนก็คำนับกลับไปที่อยู่ ก็จัดหาหญิงที่มีตระกูลมาตั้งไว้เป็นภริยาทุกคน แล้วจึงเที่ยวประกาศแก่ราษฎร ๆ ก็ทำตาม ตั้งแต่นั้นมาแผ่นดินก็เป็นสุขทุกตำบล มนุษย์ทั้งปวงก็ได้รู้ความสัตย์ความซื่อ และรู้การที่สูงที่ต่ำและเป็นเจ้าเป็นนาย รู้เวลากินเวลานอน คนทั้งปวงก็นับถือการซึ่งเป็นมงคลมาแต่ครั้งนั้น คนขณะนั้นคนอายุยืน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ