คำนำของผู้เขียน

นักสังเกตความเป็นไปของโลกต้องเป็นผู้ที่ได้ผละออกมาห่างแล้วจากโลก งานอาชีพ งานสังคม ความแตกร้าว ความวิตก ความป่วยไข้ และความทุกข์อื่นได้เหนี่ยวน้าวจิตของผู้ข้องอยู่ในโลกมิให้มองเห็นสภาพการณ์ได้โดยทุกด้าน ปัจจุบันข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนท่าน แต่เมื่อถูกขังอยู่ในแดนหก ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ได้ออกมาห่างแล้วจากโลก และบังเอิญมีระยะเวลาหนึ่งที่ทัศนะของข้าพเจ้าได้แจ่มกระจ่างขึ้น ซึ่งได้ช่วยให้เห็นถนัดว่าโลกกำลังเคลื่อนมาในวิถีที่ข้าพเจ้าชี้ไว้ใน “ความฝันของนักอุดมคติ” ความฝันเหล่านี้เดี๋ยวนี้กำลังกลายเป็นความจริงก็เพราะ UNESCO (องค์การศึกษาโลก) ได้ตั้งขึ้นสำเร็จแล้ว

ข้าพเจ้าเขียนเพื่อชี้แนวโลกอนาคตแก่นิสิตและคนหนุ่มทั่วไป แต่ข้าพเจ้ากลับได้รับความนิยมจากนักวรรณคดีและนักศึกษาอาวุโส อุปสรรคขวางหน้าระหว่างหนังสือนี้กับคนหนุ่มก็คือความรักชาติอย่างก้าวร้าว (Aggressive Patriotism) กับความแคบและสั้นของสายตาที่มองดูโลก สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่นักศึกษาชั้นอาวุโสต้องร่วมมือแก้อุปสรรคเพื่อช่วยให้สยามได้เจริญเร็ว ตามนโยบายของ UNESCO พระสยามเทวาธิราชทรงฝากงานนี้ไว้แก่ผู้อ่านความฝันของนักอุดมคติทุกท่าน

นิมิตรมงคล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ