ความฝันของนักอุดมคติ

ความฝันของนักอุดมคติ

๑๐๐ ปี นิมิตรมงคล

ความฝันของนักอุดมคติ

ชีวิตและงาน ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

ความฝันของนักอุดมคติ ชีวิตและงาน ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิพันธ์, ๒๕๕๑ พิมพ์ครั้งที่ ๙

๕๖๘ หน้า; ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน บรรณาธิการ

ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๑๐-๓๒๘๒-๒

พิมพ์ที่ : หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง

โทร. ๐-๒๘๘๒-๕๔๙๒-๓

จัดจำหน่ายทั่วประเทศ : บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

๑๐๘ หมู่ที่ ๒ ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวสดิ์

อำเภอบางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๓-๙๙๙๙ โทรสาร ๐-๒๔๔-๙๒๒๒, ๐-๒๔๔๙-๙๕๐๐-๖

Homepage: http://www.naiin.com

ราคา ๓๕๐ บาท

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ