๒๒๘ ประกาศวันธรรมสวนะแก้ความในประกาศสงกรานต์ที่ผิด

ณวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีชวดฉศก

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่พระสงฆ์สามเณรแลคฤหัสถ์ชายหญิงซึ่งถือลัทธิมีมหาธรรมสวนะแลจำศีลแลนับปักษ์ทำอุโบสถปวารณาตามที่จะให้ถูกต้องแก่คติแก่พระอาทิตย์พระจันทร์ทั้งปวงให้ทราบทั่วกันว่า ในหมายประกาศสำหรับปีชวด๑๔ฉศกนั้น พระศรีสุนทรโวหารวางวันบอกวันเลื่อนผิดอยู่ ๖ วัน วันเสาร์ เดือน ๖ แรมค่ำ ๑ วันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๙ ค่ำ แลวันอังคาร เดือน ๘ แรม ค่ำ ๑ วันพุธ เดือน ๘ แรม ๙ ค่ำ แลวันศุกร เดือน ๑๐ แรมค่ำ ๑ วันเสาร์ เดือน ๑๐ แรม ๙ ค่ำ ๖ วันนี้เปนวันเลื่อนนั้นผิดไป ว่าหลงเกินไปให้ยกเสีย คงให้ถืออยู่ในวันหลังวันนั้นเข้ามา พึงสังเกตโดยสังเขปว่า ในปีชวด๑๔ฉศกนี้เดือนขาดทั้ง ๖ เดือน คือ เดือน ๕ เดือน ๗ เดือน ๙ เดือน ๑๑ เดือนอ้าย เดือน ๓ ใน ๖ เดือนนี้มีวันอุโบสถถ้วนธรรมสวนะแต่ ๓ คือขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๘ ค่ำเหมือนกันทุกเดือน แรม ๑๔ ค่ำไม่เปนวันอุโบสถแลธรรมสวนะให้งดอยู่ ในเดือนถ้วนนอกจาก ๖ เดือนที่ว่าแล้วนั้น มีวันอุโบสถแลธรรมสวนะ ๕ วันทุกเดือน แต่แปลกกันอยู่คือในเดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ๑๐ สามเดือนนี้ วันขึ้นค่ำ ๑ วันขึ้น ๙ ค่ำ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ วันแรม ๘ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ ๕ วันเปนวันอุโบสถแลธรรมสวนะเหมือนกันทั้ง ๓ เดือน ก็ในเดือน ๑๒ เดือนยี่ เดือน ๔ สามเดือนนี้ วันขึ้นค่ำ ๑ วันขึ้น ๙ ค่ำ วันแรมค่ำ ๑ วันแรม ๙ ค่ำ แลวันแรม ๑๕ ค่ำ ๕ วันเปนวันอุโบสถแลธรรมสวนะเหมือนกันทุกเดือน จงคิดให้เข้าใจอย่าหลง

ประกาศมาณวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำปีชวด๑๔ฉศกศักราช ๑๒๒๖ เปนวันที่๔๘๑๔ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ