๒๐๔ ประกาศให้ชำระตัวเลขพระคลังสุภรัต ซึ่งไปแอบอิงอยู่ในกรมต่างๆ ส่งให้คลังสุภรัต

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๗ ปีจอจัตวาศก

ด้วยจมื่นวิสุทธิสมบัติ ปลัดกรมพระคลังสุภรัต รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ไพร่หลวงกรมพระคลังสุภรัต แต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเงินปีละ ๑๐ ชั่ง ช่วยคนมีทุกข์ อยากบวชปีละ ๑๐ คน ครั้นคนพวกนั้นสึกออกมาจากภิกษุแล้วโปรดเกล้าฯ ให้สักไว้เปนไพร่หลวงในพระคลังสุภรัต สำหรับจะได้ต้มกรัก ตักน้ำ ตำขมิ้น ย้อมผ้าใช้การพระราชกุศล บัดนี้ไพร่หลวงเหล่านั้นหลบหลีกหนีไปแอบอิงพะพิงอยู่ในกรมอื่นๆ เปนอันมาก คงมีตัวรับราชการอยู่ในกรมนั้นน้อยนัก บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จมื่นวิสุทธิสมบัติชำระกัน กว่าจะสืบเสาะจับเอาไพร่หลวงที่หนีไปแอบอิงอยู่ในกรมอื่นนั้นให้สิ้นเชิง ถ้ารู้ว่าไพร่หลวงไปแอบอิงอยู่ที่ใดจะเอาตัวไม่ได้ ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบนั้น ให้มหาดไทย กลาโหม กรมพระสัสดี หมายประกาศไปแก่จางวาง เจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชีในพระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลลอองฯ ฝ่ายทหารพลเรือน ทั้งพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง ให้จงรู้ทั่วกันทุกหมวดทุกกรม ว่าถ้าไพร่หลวงกรมพระคลังสุภรัต ไปแอบอิงอยู่กับท่านผู้ใด ก็ให้ท่านผู้นั้นเอาตัวไพร่หลวงมาส่งแก่เจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชี กรมพระคลังสุภรัตอย่าให้ปิดบังไว้ ถ้าปิดบังไว้ไม่เอาตัวมาส่งเจ้าพนักงานจะเสียสินบนจับ ถ้าจับไพร่หลวงได้ ไพร่หลวงให้การว่าไปแอบอิงอยู่กับท่านผู้ใดจะให้ท่านผู้นั้นเสียเงินค่าสินบนแทนตามเงินมากแลน้อย จะบนตั้งแต่ ๓ ตำลึงไปจน ๑๐ ตำลึง ท่านทั้งปวงรู้หมายนี้แล้ว จงเร่งเอาตัวไพร่หลวงมาส่งโดยเร็ว อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ