๒๐๓ ประกาศให้เรียกคลองวัดไชยพฤกษ ว่าคลองมหาสวัสดิ์คลองเข้าไปพระปฐม ว่าคลองเจดีย์บูชา

คัดจากหมายรับสั่ง

ณวันอังคาร เดือน ๗ แรม ๑๒ ค่ำ ปีจอจัตวาศก

ด้วยเจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า คลองวัดไชยพฤกษมาลา ขุดทะลุออกไปลำแม่น้ำเมืองนครไชยศรีนั้นยังหาได้พระราชทานชื่อคลองไม่ บัดนี้พระราชทานชื่อว่า คลองมหาสวัสดิ์ จะได้คู่กันกับคลองเจดีย์บูชานั้น ให้มหาดไทย กลาโหม กรมพระสัสดี หมายบอกพระราชวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวัง อาณาประชาราษฎรให้รู้จงทั่ว ถ้าจะกราบบังคมทูลพระกรุณาฤๅผู้ที่มีกิจทำเรื่องราวถวายฎีกา แลจะต้องใส่หนังสือประการใด อ้างถึงคลองนี้ก็ให้เรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์คลองหนึ่ง คลองเจดีย์บูชา คือคลองเข้าไปพระปฐมเจดีย์คลองหนึ่ง อย่าให้หลงลืมพลั้งพลาดได้ตามหมาย

ประกาศมาณวันอังคาร เดือน ๗ แรม ๑๒ ค่ำ ปีจอจัต๑๒วาศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ