๒๐๕ ประกาศให้คัดเรื่องความที่ราษฎรร้องฟ้องขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๘ ปีจอจัตวาศก

ด้วยพระยามนูเนติบัญหาร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า นายเผื่อนไพร่หลวงล้อมพระราชวัง ทำเรื่องราวร้องถวายฎีกากล่าวโทษผู้สำเร็จราชการเมือง แลกรมการเมืองสมุทปราการ เปนข้อความอุทธรณ์ แลเรื่องความที่นายเผื่อนร้องถวายฎีกานั้น มิใช่คดีของนายเผื่อน ๆ เปนคนเจ้าสำนวน เก็บเอาความของญาติพี่น้อง ซึ่งมิได้ประกันไว้ความให้นายเผื่อนร้องถวายฎีกา ไม่ชอบ โปรดเกล้าฯ สั่งให้คัดเรื่องความที่ราษฎรฟ้องหาว่ากล่าวกันเปนโจทย์จำเลยก็ดี ซึ่งญาติพี่น้องบุตรหลานประกันไว้ความให้ฟ้อง แลประกันให้แก้ความเปนจำเลยก็ดี มีอยู่ในโรงในศาลใดให้ตระลาการพิจารณาคัดเอาเรื่องความซึ่งได้พิจารณาอยู่ในโรงศาลให้คัดเอามาส่งแก่ผู้รับสั่งให้สิ้นเชิง จะได้รวมบาญชีคู่ความขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ