๒๒๗ ประกาศให้ผู้ที่ได้กู้ยืมเงินในพระเจ้าลูกเธอมาสารภาพต่อกรมวัง

เดือน ๕ ปีชวดฉศก

ด้วยพระศรีสุนทรโวหาร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ในพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง แลพวกญาติพี่น้องของผู้ใด ตลอดไปจนถึงเจ้าภาษีนายอากรเก่าแก่ แลจีนลูกค้า ได้ไปยืมฤๅกู้เงินเปนของในพระเจ้าลูกเธอ พระองค์ใดๆ ใช้สอยบ้างมากน้อยเท่าใด ให้มาสารภาพแจ้งความต่อท่านพระยาภูบาลบรรเทิง พระยาบำเรอภักดิ์ พระยาอนุรักษ์ราชมลเฑียร แลจมื่นจงซ้าย จงขวา ปลัดวังซ้ายขวา แต่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ตามความจริง ฤๅไม่ได้กู้ยืมเกี่ยวข้องเองแล้วเปนแต่ได้รู้ได้ยินคำบอกกล่าวว่าผู้นั้นๆ กู้ยืมไป ก็ให้มาแจ้งความสารภาพเสีย ต่อท่านกรมวังที่ออกชื่อแล้วนั้น ในกำหนด ๓ วัน คือวันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ เดือน ๕ ถ้าท่านผู้ใดทราบการนี้แล้ว นิ่งความเสียไม่มาสารภาพตามกำหนดแล้ว ความได้ทราบใต้ฝ่าลอองฯ แต่ที่อื่นๆ มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาก่อน จึงมาแจ้งความต่อภายหลัง จะให้มีโทษแก่ผู้นั้น ให้มหาดไทย กลาโหม หมายบอกข้าราชการให้รู้ทั่วกันทุกหมู่ทุกกรม แต่ณวัน แรม ๗ ค่ำ ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีชวดฉศกตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ