๒๑๓ ประกาศให้ข้าราชการที่ทำการวิวาหมงคลโกนจุกบุตร นำความกราบบังคมทูล ฯ แลข้าราชการในทำเนียบถึงแก่กรรมให้บอกกระทรวงวัง

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๓ ปีจอจัตวาศก

ด้วยพระยาราชสุภาวดีรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้มีหมายประกาศแต่บรรดาข้าทูลลอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือน ซึ่งจะทำการวิวาหมงคลโกนจุกบุตรหญิงแลบุตรชาย ก็ให้เอาข้อความเข้ามากราบทูลพระกรุณาให้ทราบใต้ฝ่าลอองฯ จงทุกหมู่ทุกกรม กับอนึ่งขุนนางอยู่ในทำเนียบที่ต้องตำแหน่งเฝ้าถึงแก่กรรมนั้น ก็ให้บุตรแลญาติพี่น้องเข้ามาบอกต่อท่านเจ้าพนักงานกรมวังให้ทราบ จะได้เอาความขึ้นกราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ