๒๐๑ ประกาศห้ามมิให้กราบบังคมทูลทักอ้วนผอมขาวดำ

ณวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอจัตวาศก ๑

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศพระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ๆ แลพระสงฆ์ราชาคณะพระครูถานานุกรม แลแพทย์หมอให้ทราบทั่วกัน ว่าตั้งแต่นี้ไปห้ามเปนอันขาด อย่าให้ท่านผู้ใดปราไสยทักทายถึงพระกายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยคำว่าอ้วน ว่าผอม ว่าดำ ว่าขาว สรรเสริญก็ดี ติเตียนก็ดี แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง คำปราไสยอย่างนี้ไม่ดี เปนการล่วงเกินต่ำสูงนัก อย่าได้พูดอย่าได้ใช้เลย

ประกาศมาณวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอจัต๑๒วาศก ศักราช ๑๒๒๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ