๒๑๘ ประกาศการทรงปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดชุมพลนิกายารามที่เกาะบางปอิน

ณวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก ๑

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปนสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม เปนที่ ๔ ในพระบรมราชวงศ์ ซึ่งดำรงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุธยาราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ประเทศบางกอกนั้น ดำรัสสั่งให้ประกาศแก่ผู้มายังพระอารามนี้ให้ทราบทั่วกันว่า พระเจดีย์ ๒ พระองค์ในวัดชุมพลนิกายารามเกาะบางปอินนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชปราบดาภิเษกกรุงทวาราวดีศรีอยุธยา เมื่อปีมะเมีย โทศกศักราช ๙๙๒ นั้น ได้ทรงสถาปนาไว้พร้อมทั้งวัดถุทั้งปวงในพระอารามนี้ ในปีวอก จัตวาศก ศักราช ๙๙๔ คิดนับตั้งแต่ปีนั้นมาจนปีกุนเบ็ญจศกศักราช ๑๒๒๕ ล่วงไป ๒๓๑ ปีมาแล้ว แลได้ยินมาว่าภายหลังมา เมื่อแผ่นดินพระบรมราชาธิราชพระบรมโกษฐ์ ซึ่งได้เสด็จเถลิงถวัลยราชปราบดาภิเษกในปีชวดจัตวาศกศักราช ๑๐๙๔ นั้น สมเด็จพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ในแผ่นดินนั้น ทรงผนวชเสด็จอยู่วัดโคกแสงในพระนคร มาทรงปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมขึ้นอิกครั้งหนึ่ง บัดนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ซึ่งทรงพระราชดำริห์แล้วดำรัสสั่งให้ประกาศนี้ ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกณกรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุธยาบางกอก เมื่อณวันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุนตรีศก ศักราช ๑๒๑๓ ทรงพระราชศรัทธา ให้ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ทั้งสองนี้ กับทั้งวัดถุทั้งปวงในวัดชุมพลนิกายารามนี้ขึ้นใหม่เสร็จแล้ว ได้ทรงบรรจุพระบรมธาตุขนาดกลาง ๒ ขนาดน้อย ๒ สี่พระองค์ไว้ในผะอบจันทน์แดงจันทน์ขาวผะอบศิลาซ้อนกันเปนลำดับ แล้วเก็บไว้ในมณฑปศิลากับในพระมหาโพธิที่สืบมาแต่ต้นพระมหาโพธิเดิมด้วย แลไม่ให้มีเครื่องเพ็ชรเครื่องพลอย เครื่องทองเครื่องเงินของมีราคาแต่สักสิ่งหนึ่งบรรจุด้วยเลย มีแต่ทองใบหนักไม่ถึงส่วนที่ ๔ ของเฟื้องห่อพระบรมธาตุอยู่ชั้นในเท่านั้น เพราะได้ทราบแล้วว่า ผู้ที่ปราถนาหาเงินหาทองเที่ยวขุดทำลายพระเจดียฐานในที่ต่างๆ มีมากแล้ว กล่าวไว้นี้เปนความจริงทีเดียวไม่ว่าเท็จ จะทำบุญแล้วจะพูดเท็จให้เปนบาปทำไม ขอท่านทั้งปวงอย่าได้คิดขุดทำลายพระเจดีย์นี้ด้วยสำคัญว่าจะได้เงินทองของมีราคาเลย จงช่วยกันระวังรักษาไว้ให้ถาวรอยู่สิ้นกาลนาน เปนที่ไหว้กราบสักการบูชาด้วยกันทั่วๆ ไป เพื่อจะได้จำเริญกุศลราศีเทอญ

พระราชกุศลในการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์นี้ แลพระพุทธปฏิมากร ทั้งโรงพระอุโบสถแลวิหารการเปรียญกุฎีสงฆ์ศาลาทั้งปวงในวัดชุมพลนิกายารามเกาะบางปอินนี้ คิดเปนพระราชทรัพย์ทรงบริจาคประมาณ ๕๐๐ ชั่งเศษครั้งนี้ ทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง ซึ่งได้ทรงสถาปนาพระอารามนี้มาแต่เดิม แลทรงพระราชอุทิศกัลปนาผลเพื่อได้ถึงแด่เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ ผู้ซึ่งได้มาทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ แลพระอารามนี้ครั้งหนึ่งนั้นด้วย แลพระราชทานส่วนกุศลแก่ท่านทั้งหลายชายหญิงผู้ได้อ่านหนังสือนี้ ทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตเทพยดามนุษย์ทั้งปวงจงได้อนุโมทนา จงเจริญด้วยอายุพรรณสุขพลปฏิภาณ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒมงคลทุกประการ จงสำเร็จแก่ความปราถนาในทางพระนฤพานดับทุกข์ทั้งปวงเทอญ

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ก็ดี อื่นๆ อิกเปนอันมากก็ดี จะได้ทรงปฏิญญาว่าขอให้ได้สำเร็จพระพุทธภูมิโพธิญาณ อวดอ้างพระบารมีว่าเปนพระโพธิสัตว์อย่างเช่นใช้มาแต่ก่อนอึงๆ อยู่นั้นก็หามิได้ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนี้แลอื่นๆ ก็ไว้หวังตั้งพระราชหฤทัย ขอให้ได้สรรพสมบัติคือความบริบูรณ์คุณธรรม แลอิศริยยศบริวารทรัพย์สิ่งสินเปนอาทิ บรรดาที่จะได้ไปเปนอุปการูปนิสัยอุดหนุนให้ได้ช่องโอกาศเพื่อจะเสด็จถึงที่สุดสังสารทุกข์ภัยทั้งปวงโดยเร็วโดยง่าย ความทุกข์ทั้งปวงจะดับด้วยประการใดขอจงได้ดังนั้น สรรพวิบัติทั้งปวงซึ่งเปนเหตุจะให้เนิ่นช้าอยู่ในสังสารทุกข์จงอย่าได้มี ถึงจะมีบ้างก็ให้พลันอันตรธานหายเทอญ

ประกาศไว้เมื่อณวันจันทร์ เดือน ๘ บุรพาษาฒ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก ศักราช ๑๒๒๕ เปนปีที่ ๑๓ ฤๅวันที่ ๔๔๔๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ