ทุ่งมหาราช

ทุ่งมหาราช

ทุ่งมหาราช

พิมพ์ครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๘

จัดพิมพ์จำหน่าย

โดยสำนักพิมพ์เกษมบรรณกิจ

๒๓๒–๔ เวิ้งนครเกษม ถนนเยาวราช

กรุงเทพมหานคร โทร. ๒๑๑๓๓๙

ราคา ๔๐ บาท

น มาลัย ชูพินิจ

ม ทุ่งมหาราช โดย– เรียมเอง (นามแฝง)

กรุงเทพมหานคร, บรรณกิจ, ๒๕๑๘

๗๓๖ หน้า

๑ ชื่อเรื่อง

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล

๑๑๐/๖๖–๖๘ ถนนพระราม ๖ (เจริญผลตัดใหม่) กรุงเทพมหานคร

นายพินิจ พีชวณิชย์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๑๘ โทร. ๘๑๘๑๙๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ