Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

โคลงศัพท์เหนียวเปราะ

๑๏ พลันพินาศขาดเด็ดด้วย ง่ายดาย
เปนส่วนสิ่งเปราะหมาย ชื่อชี้
ยั่งยืนมั่นคงหลาย โดยยาก
แน่นหนักลักษณนี้ นับเข้าความเหนียว
๒๏ เหนียวสรรพรุกข์อีกทั้ง ธรรมดา อื่นเอย
ชนย่อมมีเจตนา มากใช้
สิ่งเปราะห่อนจักสา ธารณ์ทั่ว ไปแฮ
มีแต่น้อยนับได้ ชอบด้วยบางสมัย
๓๏ เหนียวกายกายอยู่สู้ คงอา วุธแฮ
กายเปราะเหมาะสาตรา รุกรุ้ง
ใจเหนียวย่อมเหนียวสมา ธิมั่น มีเอย
เปราะจิตรความคิดฟุ้ง ซ่านสิ้นสัมปชัญญ์
๔๏ เหนียวหนักโอษฐบ่เอื้อ ในการ ควรเอย
เสียกิจผิดบุราณขาน สืบเค้า
เปราะปากมากใช่งาน ควรกล่าว แลฤา
พลันเสื่อมศุขสบเศร้า เปล่าข้อสรรเสริญ
๕๏ ขีณาสพเหนียวสนิทน้อม นฤพาน
เปราะชาติขาดสังขาร เด็ดหวิ้น
ปุถุชนย่อมทยานชาญ เหนียวชาติ ภพแฮ
เปราะแก่สิ่งสูญสิ้น ชาติเคล้วความเกษม
๖๏ ความเปราะบังเกิดขึ้น หมู่ใคร ก็ดี
พลันแตกร้าวมีใน หมู่นั้น
ความเหนียวเกิดคณะใด ในคณะ นั้นนา
จักยืดยืนตั้งหมั้น สมัคพร้อมเพรียงเสมอ
๗๏ เปราะในสิ่งพิเศษสิ้น ความดี เสื่อมนา
เหนียวสิ่งลามกมี บาปล้ำ
แม้นเปราะซึ่งส่วนกระลี มลายชั่ว แลแฮ
เหนียวแน่นในกุศลปล้ำ ห่อนเปลื้องปลอดบุญ
๘๏ แปดบทข้าบาทได้ รังสฤษดิ์ โคลงฤา
คุณศัพท์โดยราชกิจ อยู่เกล้า
เพิ่มวชิรญาณสถิตย์ หอพระ สมุดเอย
เฉลิมพระเกียรติบทรัชเจ้า พิภพพื้นแผ่นไผท

พระอมรสินธพ (นก) เมื่อยังเปนขุนภักดีอาสา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ