Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

โคลงศัพท์ทึบโปร่ง

๑๏ ข้าพเจ้าจำต้องรีบ เรียงคำ โคลงนา
แสดงศัพท์ทึบโปร่งจำ แนกข้อ
เพราะคราวขาดผู้นำ โคลงส่ง พิมพ์แฮ
เพ้อยุ่งปราชญ์อย่าพ้อ เพราะร้อยเร็วโมง
๒๏ คำทึบแม้จักแจ้ง โดยพิศ ดารฤๅ
คือสิ่งที่เรียงชิด ช่องน้อย
คำโปร่งก็ตรงผิด กันกลับ ข้ามแล
คือสิ่งที่เรียงร้อย รยะกว้างห่างราย
๓๏ ความจริงทึบโปร่งต้อง เกิดสำหรับ กันนา
มีทึบเห็นเทียบจับ โปร่งได้
มีโปร่งเทียบทึบกลับ เห็นทึบ ถนัดพ่อ
สองสิ่งส่อกันให้ ท่ารู้ตัดสิน
๔๏ ทึบโปร่งแม้ควบใช้ กับความ ปวงเอย
แสดงโทษคุณต่างตาม ยักย้าย
นัยหนึ่งโปร่งเลวทราม ประสงค์ทึบ ดีแฮ
นัยหนึ่งทึบชั่วร้าย โปร่งนั้นเปนดี
๕๏ ทึบดีโปร่งชั่วนั้น ในวิธี ดังฤๅ
คือพฤกษ์ใบเบียดสี แน่นซ้อน
ร่มแดดร่มฝนดี เพราะทึบ แลนา
พฤกษชาติใบโปร่งร้อน แดดร้ายเพราะโหรง
๖๏ โปร่งดีทึบชั่วชี้ จักพลัน เห็นเฮย
ผู้ฉลาดปัญญาอัน รอบรู้
ขาดเห็นปรุโปร่งปัน เปนประเสริฐ แลพ่อ
ผู้ทึบปัญญาอู้ อุดนั้นเลวทราม
๗๏ ทึบโปร่งดีชั่วก้ำ กึ่งกัน ฉนี้แล
ทึบโปร่งเปนคู่ขัน แข่งข้อ
ถือทึบว่าดีพลัน โปร่งชั่ว แลนา
ถือโปร่งว่าดีน้อ ทึบร้ายดั่งแสดง
๘๏ ใช่แต่ทึบโปร่งนี้ ปรวนเปร เดียวนา
ปวงโลกย์ล้วนหันเห ป่นปี้
สิ่งเที่ยงแต่เพียงคะเน นึกไม่ เห็นเลย
ควรสละทิ้งโลกย์นี้ หลีกให้ไกลสูญ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงษ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ