โคลงศัพท์น่าหลัง

๑๏ แถลงโคลงสองศัพท์เบื้อง น่าหลัง
หลายสิบเห็นความยัง หย่อนถ้อย
เพ้อมากหากผู้ฟัง เฝือโสตร
ลดลัดตัดแต่น้อย ช่องชี้เชิงเห็น
๒๏ ทำบาปหยาบแต่เบื้ยง โบรา ณกาลเอย
ผลแห่งอกุศลหนา เนื่องให้
เสวยทุกข์เวทนามา ภพภาค น่านอ
จนทรัพย์อัปลักษณ์ได้ เดือดร้อนบาปหลัง
๓๏ ประหยัดสุจริตพร้อม ไตรทวาร
กรรมบถสิบสถาน สถิตย์หมั้น
ทำชอบแต่ปางกาล หลังล่วง มานา
ภายน่าผลบุญนั้น เนื่องเต้าตามสนอง
๔๏ อ้ออีกสิ่งพูดแส้ สองศัพท์
ที่ต่อหน้าว่ามพลับ หนึ่งนั้น
ลับหลังก็กลายกลับ เปนตะ โกนา
น่าคิดน่าค้นคั้น ขอดข้อเค้าความ
๕๏ คือปากใจไป่พร้อม พาที
ทำต่อหน้าพูดดี เพราะพร้อง
ลับหลังกล่าวเสียดสี แสดงข่ม เขาแฮ
ชนิดเช่นกล่าวนี้ต้อง ว่างเว้นสามัคคี
๖๏ การเล่นน่าคิดข้อ ความขัน
หลังกลับเปนหน้าหัน เคาะไม้
ต้นบทเอ่ยพร้อมกัน รับแซ่ เสียงนา
ร้องว่าโอละพ่อให้ กลับหน้าเปนหลัง
๗๏ พิจารณาโอละพ่อเพี้ยง พาที นั้นฤา
ดูเสนาะสนิทดี สดับได้
อาไศรยสิ่งสามัคคี พร้อมพรั่ง กันนา
ผิวขาดสามัคคีไร้ เสนาะทั้งทีเขิน
๘๏ เฉกเขลาเชาวน์ทึบเทื้อ ทางเรียน
หมั่นบวางปากเพียร บ่นเพ้อ
ได้แล้วเลอะลืมเวียน กลับเล่า ใหม่เฮย
ได้น่าลืมหลังเล้อ หลุดต้นปลายเตียน
๙๏ ข้างน่ากาลคาดได้ ฤๅไฉน
จักชั่วดีอย่างไร ไป่รู้
กาลหลังที่ล่วงไป พอทราบ
ถึงกระนั้นยังผู้ พลาดบ้างพลั้งจำ
๏ รวมโคลงเก้าบทถ้อย แถลงเลอะ
เปรียบเทียบความยังเคอะ ขัดลิ้น
ขอนุญาตโทษเถอะ ณท่าน ปวงเอย
พจน์พรำร่ำไป่สิ้น ศัพท์เบื้องน่าหลัง

หลวงสารภัณฑ์วิสุทธิ (ต่วน)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ