โคลงศัพท์ยาวสั้น

๑๏ เชิญยลยาวและสั้น สองสถาน
คิดแต่งตามโวหาร เหตุรู้
ผิดถูกโปรดประทาน โทษเถิด ท่านแฮ
ตามประสาตู้ตู้ อึดตื้ออันตัน
๒๏ ยาวสั้นสองสิ่งอ้าง อันใด เสมอเอย
หนึ่งเหยียดหนึ่งคงใน เขตรนั้น
สิ่งยื่นออกไปไกล กล่าวว่า ยาวแฮ
สิ่งหย่อนกว่าว่าสั้น ทั่วสิ้นสรรพของ
๓๏ ดูใดเห็นส่วนสั้น แซมเสริม
ยาวบั่นสั้นต่อเติม ติดได้
เฉกช่างก่อสร้างเฉลิม ฉลาดกิจ การนา
สองสิ่งเปนคู่ให้ ผ่อนสั้นผันยาว
๔๏ ธรรมดาเสือเมื่อน้อย ยลหู ยาวเฮย
เมื่อใหญ่ใบหูดู กระชั้น
เฉกฉายเนตรหนุ่มชู โชติชัด ยาวแฮ
สายเนตรแก่แลสั้น ส่อชี้ชาติชรา
๕๏ ทนต์ยาวคราวคร่ำย้าย โยกถอน ดีฤๅ
ฟันเลื่อยยาวดีรอน รุกข์เหี้ยม
ทนต์สั้นมั่นไม่คลอน สถิตย์อยู่ นานนา
ฟันเลื่อยสั้นบดีเสี้ยม เซียบได้ยาวดี
๖๏ พิกลขนเนตรนั้น หนอไฉน
จึ่งไม่งอกออกไป กว่านิ้ว
เดิมเด็กแก่เท่าใด คงดั่ง นั้นนา
เฉกเช่นเส้นขนคิ้ว คู่สั้นขันธ์ขน
๗๏ การกินกินไป่รู้ บิดผัน
กอบกิจใดสักอัน บ่นอู้
การนิดก็คิดหัน หาช่อง เชือนพ่อ
เขามักกล่าวว่าผู้ เกียจคร้านหลังยาว
๘๏ รู้นี่แล้วโน่นโน้น คงถึง
ค่าสี่ร้อยเบี้ยพึง เท่านั้น
รู้นิ่งค่าตำลึง ทองนพ คุณนา
คนที่ปากยาวสั้น ดั่งนี้มีถม
๙๏ เล็บยาวชาวบ้านว่า งามดี
ชาววัดอาบัติมี ไม่ไว้
คนกอบราชการที ขัดท่า ทางแฮ
ไว้เล็บยาวเฝ้าไท้ ฝ่ายข้างไป่ควร
๑๐๏ เรือยาวเยี่ยงอย่างผู้ อนาถา
พายถ่อกลับไปมา ยากพ้น
เรือสั้นกลับคล่องคลา ไคลง่าย ดายแฮ
เร็วเล่ห์ท่านเลิศล้น ลัดสั้นทันไฉน
๑๑๏ ไข้ชราวรรณโรคเรื้อ รังทรวง
คงจักยาวกว่าปวง ป่วยไข้
ประจุบันโรคเร็วดวง จิตรดับ พลันพ่อ
แสดงเภทอาพาธไว้ ส่วนสั้นกับยาว
๑๒๏ มีศิลปสาตรเพี้ยง พอตน
เลี้ยงชีพโดยชอบยล ยืดช้า
ผิวไร้วิทยาผล ประโยชน์อย่าง สั้นแฮ
ยศเสื่อมทรัพย์ถอยถ้า แต่ต้องติฉิน
๑๓๏ พระทรงบัญญัติไว้ สาสนา
กำหนดห้าพันวัสสา เสร็จไซร้
แบ่งสามอดีตอนา คตนับ ยาวแฮ
ส่วนที่สั้นพลันได้ กับเบื้องประจุบัน
๑๔๏ มลายศุขทุกข์ทั้ง ไตรกาล ยาวเอย
เที่ยวว่ายวนสงสาร แด่วดิ้น
ในภพใหญ่น้อยนาน เกิดแก่ ตายเฮย
เสวยศุขทุกข์บสิ้น โศกย้ายสายยาว
๑๕๏ เดิมเกิดใครไป่รู้ รักเรียน รู้แฮ
เกิดแก่ไข้ตายเวียน บเว้น
คำพระว่าถ้าเพียร ลุมรรค ผลนา
พบเงื่อนยาวจับเส้น เด็ดสั้นดับสูญ
๑๖๏ สองศัพท์ยาวสั้นชั่ว ดีความ รคนเฮย
ยาวว่าดีเลวทราม ส่วนสั้น
ถือสั้นว่าดีงาม ยาวชั่ว ฉะนั้นนา
สุดแต่จักจัดบั้น แบ่งต้องตามประสงค์
๑๗๏ ยาวสั้นสรรค์เสร็จแล้ว นำมา พิมพ์เอย
ขุนผดุงสีตลา อาศน์อ้าง
กระทรวงยุทธนา กรมจ่าย ใช้แฮ
สนองพระเดชพระคุณสร้าง สืบไว้หวังเฉลิม

พระยาเสถียรฐาปนกิตย์ (ชม) เมื่อยังเปนขุนผดุงสีตลาอาศน์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ