โคลงศัพท์ล่าก่อน

๑๏ จักแถลงแจงแจกข้อ คุณศัพท์
คือล่าก่อนเปนฉบับ รเบียบถ้อย
สองฝ่ายคู่กำกับ กันอยู่ นะพ่อ
ใดผิดใดตกต้อย ปราชญ์ต้องเติมเสริม
๒๏ เกิดล่าย่อมไป่แจ้ง สรรพงาน อดีตเอย
เกิดก่อนมักทราบการ ลึกล้น
ตายล่าอาจพบพาน สิ่งประหลาด ปวงแฮ
ตายก่อนล่วงลับพ้น ห่อนรู้การหลัง
๓๏ โตล่าการคิดไว้ ไป่สม
โตก่อนคาดอารมณ์ ลุได้
เปนล่าจับงานงม เงอะขัด ขวางเนอ
เปนก่อนคล่องแคล่วใช้ เสร็จสิ้นสรรพงาน
๔๏ มั่งมีล่าจะต้อง เจียมตน
มั่งมีก่อนผ่อนปรน จ่ายซื้อ
จนล่าหมู่นรชน ยังนับ ถือพ่อ
จนก่อนเพื่อนมิตรอื้อ กลับทิ้งไป่เหลียว
๕๏ บวชล่าห่อนทราบข้อ พุทธสาสน์
บวชก่อนย่อมฉลาด รอบรู้
สึกล่ายิ่งฉกาจ รู้ยิ่ง รู้นา
สึกก่อนกลับเข้าตู้ ท่องไว้ลืมหลง
๖๏ มาล่าจำจะได้ ของเดน เลือกเวย
มาก่อนดูชัดเจน หยิบคว้า
ไปล่าผิว่าเกณฑ์ นายเฆี่ยน นาพ่อ
ไปก่อนนายเห็นหน้า เผื่อให้รางวัล
๗๏ ถึงล่าเดินเลื่อยล้า ระวังกาย ยากนะ
ถึงก่อนนอนสบาย ผ่องแผ้ว
กลับล่าค่อยค่อยผาย ผันกลับ ดีแฮ
กลับก่อนรีบมาแล้ว มักทิ้งของลืม
๘๏ แล้วล่าต้องเร่าร้อน รนฤทัย
แล้วก่อนสำราญใจ จิตรชื้น
ได้ล่าอกปานไฟ เก่ายิ่ง เก่านา
ได้ก่อนสำเริงรื้น เบิกหน้าใหม่เสมอ
๙๏ ล่าก่อนควบคู่นี้ น่าฉงน
ปางคาบเปนคุณผล ปโยชน์เกื้อ
ปางคาบเกิดโทษจน เจียนทุกข์ เทวศเฮย
เปนวัฏฎะอนิจเนื้อ แน่แท้ทางธรรม

กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ