โคลงศัพท์หนาบาง

๑๏ บรรยายคุณศัพท์แก้ หนาบาง
เปนคู่ควบกันทาง พะหน้า
ควรกล่าวระเบียบวาง หวังคติ ใจแฮ
ผิวะยักย้ายถ้า อื่นแล้วไฉนงาม
๒๏ หนาบางตามที่ต้อง ประสงค์ แสดงเนอ
จักจัดนิยมลง บ่ได้
บางสิ่งชอบหนาคง ติสิ่ง บางแฮ
บางสิ่งบางดีให้ ติข้างของหนา
๓๏ ผลไม้หาแต่เนื้อ หนาดี
คำรูปพรรณหนามี ค่าล้ำ
บุบผชาติกลีบหนาสี สดอยู่ นานนา
หนาสกบ่รกซ้ำ ถูกต้องหฤทัย
๔๏ เครื่องใช้บางอย่างต้อง การหนา
พรรณพัสตร์บางอย่างหา เช่นนั้น
บางอย่างทัพสัมภา ระชอบ หนาเฮย
เพื่อสถาพรหมั้น บอบใช้เร็วสลาย
๕๏ สิ่งหลายขยายแจกไว้ พอเห็น อย่างหนา
ดีแต่หนาบางเปน อื่นแท้
บาปหนาจักก่อเข็ญ จริงแน่ เทียวพ่อ
หนานี่หนาชั่วแล้ เร่งล้างเร็วเทอญ
๖๏ หนารูปเมินพิจแล้ เทอะทะ จริงนอ
ถึงกระนั้นจะยัง ชั่วบ้าง
งามรูปแต่มะนะ บาปแน่น หนาแฮ
เฉกพะกะงามรูปข้าง จิตต์เหี้ยมไฉนดี
๗๏ ของบางเปนที่ต้อง ประสงค์ นั้นนอ
พัสตร์สุขุมบางคง ชอบใช้
บางรูปสกลองค์ นับว่า งามนา
พัสดุกุลาลให้ ยกข้างบางดี
๘๏ สรรพสิ่งที่ว่าไว้ หนหลัง
นับว่าเปนดีดัง เลือกแล้ว
เบาบางกุศลรัง ริเริ่ม บาปพ่อ
บางชั่วเหตุให้แคล้ว คลาดพ้นสุขอุดม
๙๏ ผมบางเปนแต่ต้อง คนหยัน
บางไป่บางสำคัญ สักน้อย
บุณย์บางชักพาหัน เหสู่ บาปนา
ชั่วกว่าบางสกร้อย เท่าพ้นพันทวี
๑๐๏ พัสดุมีมากทั้ง บางหนา
เดียวชั่วเดียกดีหา ยากล้น
ลางเนื้อชอบลางยา ตามแต่ เห็นเทอญ์
หากจะคิดเดาด้น นึกได้ใหนสาร
๑๑๏ ควรขานอยู่แท้แต่ สองกรรม
บางบาปหนาบุณย์จำ ก่อสร้าง
บาปหนากุศลธรรม บางไป่ ดีพ่อ
เดียวชั่วเดียวดีอ้าง เท่านี้วานตรอง

สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส

เมื่อยังเสด็จดำรงพระยศเปนกรมหมื่น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ