โคลงศัพท์เปรียวเชื่อง

๑๏ เฉลยลักษณ์เปรียวเชื่องชี้ ชัดเห็น
ความแคบค่อยเพียรเข็ญ คัดค้น
ย่นย่อแต่พอเปน คุณศัพท์ สารเทอญ
วิภาคอุภัยพจน์ด้น แต่พื้นพาเหียร
๒๏ สัตวเสถียรทุกถิ่นน้ำ พนมไพร ก็ดี
ลางพวกลำพองใจ ดุร้าย
สบสิ่งซึ่งเปนไภย เพศสัตว สยองนา
คงจะบินแลหว้าย วิ่งแปล้เปรียวหนี
๓๏ บางทีสัตวเล่นเลี้ยง กัดชน พนันเฮย
อีกสัตวอาไศรยคน เขตรใกล้
ฤๅสัตวพวกพาหน หัยหัศ ดีแฮ
ฝึกเชื่องชำนาญใช้ เชื่อคุ้นเคยคน
๔๏ นรชนโฉดสดุ้ง แดกลัว
ภยุบัติเบียดเบียนตัว ตื่นลี้
อีกหมู่ประมาทมัว มุ่งเพศ พาลเฮย
เปรียวจิตรชนิดนี้ เหนี่ยวรั้งลำเค็ญ
๕๏ ปราชญ์ผู้เพ็ญสติหมั้น บมิเผลอ
ดำริห์รู้ประมาณเสมอ ลึกตื้น
ทุกข์ไภยจักจวบเจอ น้อยมาก ก็ดี
กอบกระมลเชื่องชื้น ปลดเปลื้องเศิกกษัย
๖๏ นัยหนึ่งมนุษย์เม้ มวญชาย หญิงเฮย
กอบกิจเองอีกนาย ช่วงใช้
กระปรี้เปร่าเปรียวกาย การร่วม เร็วแฮ
อาจจักลุลาภได้ เปรียบด้วยเปรียวดี
๗๏ ยังมีชนเชื่องด้วย บริบุรณ์
ศีละวัตรวิชาคุณ เติบตั้ง
ปัญญายศทรัพย์สกุล ประกอบเกี่ยง ไภยแน
จิตรจึ่งเชื่องช้าทั้ง ย่างเยื้องกิริยา
๘๏ ผู้มีมานะกระด้าง สดับคำ พระเฮย
ไม่นิยมยินธรรม ทิฏฐิกล้า
จัดว่าจิตรเปนกรรม เปรียวปราศ กุศลแฮ
เฉกเช่นโสตรหนวกหน้า นาศสิ้นจักษุสอง
๙๏ ศรัทธาผองท่านผู้ เพ็ญเพียร
กรรมะฐานเจริญเรียน รอบด้าน
ชราพยาธิ์ภยันเบียน เบียดควบ มัจุแฮ
ห่อนอุธัจใจสท้าน เชื่องแท้ทีเดียว
๑๐๏ จำแนกเปรียวเชื่องทั้ง โทศัพท์
เปรียวเปรียบสันดานฉับ ตื่นเต้า
เชื่องชี้หัทยากับ สงบเสงี่ยม งามเฮย
เปนเหตุให้เห็นเค้า คู่อ้างทางแถลง

กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ