โคลงศัพท์พร่องเต็ม

๑๏ เต็มพร่องสองอย่างย้าย แยกกำ หนดนอ
เต็มมากเต็มน้อยสำ เหนียกไว้
พร่องน้อยพรองมากรำ พรรณสิ่ง ของแฮ
เต็มกลับถอยลงได้ พร่องต้องตวงเติม
๒๏ เริ่มยกของหนักขึ้น ขนไป
แรงเท่าของจึ่งไหว หวั่นรู้
ของน้ำหนักพอไคล คลาเคลื่อน สดวกแฮ
เต็มเปี่ยมกำลังผู้ แบกหิ้วหาบหาม
๓๏ พร่องกำลังหยั่งรู้ แรงกำ หนดนา
พร่องแห่งของคนทำ หยาบช้า
เปรียบประดับกายรำ ลครแต่ง ผิวแฮ
แป้งผัดไป่ทั่วหน้า พร่องเนื่อนวลไฉน
๔๏ นายสั่งบ่าวตักน้ำ เต็มใน กถางเฮย
จวบกิจปวงจ้วงไป ซักผ้า
ฤๅล้างสิ่งใดใคร ขันคั่ง สลิลแฮ
นายเมื่อยลบ่นบ้า ว่าน้ำพร่องกถาง
๕๏ อ้างความเต็มพร่องสิ้น สุดเสริม
พร่องอยากเปนต้นเดิม เงื่อนเค้า
หามาเท่าใดเติม บกพร่อง เสมอแฮ
ความพร่องปราถนาเร้า พร่องนี้เต็มไฉน
๖๏ไวยดรุณเต็มเต่งน้ำ นวลเฉลา
ยามชราเบียนเอา พร่องเนื้อ
สารพัดจะถอยเบา บกพร่อง ลงแฮ
นับแต่จะโรยเรื้อ ร่องสิ้นเต็มสูญ
๗๏ พุทธบุตรบิตุเรศแม้ มารดา พระเอย
สร้างพระบารมีมา มากครั้ง
กำหนดเปี่ยมเต็มบา รเมศไม่ พร่องแฮ
บรรลุมรรคผลทั้ง หลุดพ้นพิธมาร
๘๏ บำเพ็ญทานทั่วพ้อง ภาวนา
ทรงสถิตย์ศีลา ถี่ถ้วน
สร้างแซมซึ่งวัดวา สิยะเพิ่ม บุญแฮ
บุญเล่ห์ฝนลงล้วน ลเม็ดหม้อคงเต็ม
๙๏ เต็มเปี่ยมบุญส่งเกื้อ อนุกูล
เห็นว่าพร่องเร่งภูล เพิ่มไว้
เติมบุญกรุ่นจำรูญ เจริญศุข สวัสดิ์นา
ย่อมยั่งยืนยศได้ ยิ่งด้วยบุญสนอง
๑๐๏ กองบาปหยาบแต่งให้ เต็มทน ทุกข์เอย
กรรมแต่งให้ขัดสน พร่องท้อง
หากินไป่เทียมคน เต็มขัด ขวางแฮ
ทราบว่าบาปกรรมป้อง ปิดไดเปนดี
๑๑๏ ยุกติธรรมจำจิตรต้อง เต็มกำ ลังเอย
เห็นพร่องต้องเสริมคำ ซื่อพร้อม
กอบการชอบธรรมนำ ลาภเสพย์ พิสุทธิ์แฮ
เต็มมะโนรถน้อม รัตน์น้าวรมย์สวรรค์
๑๒๏ หมั่นกอบราชกิจด้วย เต็มใจ ทำเฮย
โดยซื่อถือเที่ยงใน มนัศแท้
ทรงทนุราชระไว ระวังกิจ ปวงนา
ใดพร่องตรองเพิ่มแก้ เปี่ยมได้ประโยชน์ผล
๑๓๏ เต็มพร่อมสองข้อพระ เทพมุนี
แต่งจบได้ไม่มี แยบเยื้อง
วงษ์วัดสนัดบาฬี คติโลก คลายแล
แม้คลาศปราชญ์ช่วยเปลื้อง เปลี่ยนบ้างเอาบุญ

พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาล) วัดพระเชตุพน

เมื่อยังเปนพระเทพมุนี วัดมหรรณพาราม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ