เดือน ๙ จุลศักราช ๑๒๖๖

วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๓ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จออกพระที่นั่งจักรกรีองค์กลาง มิสเตอตอดเตนฮำเจ้ากรมป่าไม้กราบถวายบังคมลากลับออกไปรับราชการทางอินเดีย ได้โปรดพระราชทานตราเปนบำเหน็จด้วย แล้วเสด็จออกที่น่าห้องราชองค์รักษ์ แล้วทรงรถเสด็จประพาศ

วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๔ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เสด็จประพาศ เสวยเช้าบ้านหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลบางจาก แล้วเข้าคลองบางกอกน้อย เสวยเย็นวัดวินัยชำนาญ คือวัดพระภาษีสร้าง

วัน ๒ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๕ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จออกน่าห้องราชองครักษ์ แล้วเสด็จวังกรมหลวงเทวะวงษ์

ในการทำบุญ ๑๐๐ วัน เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม เสด็จกลับแล้วเสด็จออกประทับที่ประชุม

วัน ๓ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

ค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี

วัน ๔ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เสด็จวังกรมหลวงเทวะวงษ์ในการปิดศพเจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม เวลาราว ๑ ทุ่มเสด็จกลับ

วัน ๕ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จวัดเบ็ญจมบพิตรในการบวชนาค สามเณรไชย สามเณรแผ้ว สามเณรจ้อย สามเณรส่าน สามเณรใหญ่ เมื่อเสร็จการอุปสมบทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทอดพระเนตรการประดับศิลาถานพระอุโบสถ แล้วเสด็จวัดบวรนิเวศทรงนำสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทรแลพระองค์เจ้าอ๊อศคารนุทิศ หม่อมเจ้าดนัยวรนุชมอบกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เวลาทุ่มเสศเสด็จกลับ แล้วเสด็จออกประทับที่ประชุม

วัน ๖ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จออกน่าห้องราชองครักษ์ แล้วทรงรถเสด็จประพาศ

วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๐ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาราวทุ่มหนึ่งเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ในการสมโภชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่จะทรงอุปสมบท แลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ที่จะทรงบรรพชา เวลา ๒ ทุ่มเสร็จการสมโภชเสด็จขึ้น

วัน ๑ ๑๐ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้า ๓ โมงเสศเสด็จวัดพระศรีรัตนสาสดารามในการทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอที่สมโภชเมื่อวานนี้ เสร็จการนี้แล้วเสด็จกลับ เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสด็จไปประทับ ณ พุทธรัตนสถาน โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์มีกรมหมื่นวชิรญาณ เปนต้น เข้าไปสวดญัติจตุถกรรมวาจาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสด็จวัดบวรนิเวศส่งเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอที่ทรงผนวชใหม่ให้ประทับอยู่ในพระปั้นหย่าแลได้ประทับอยู่ในการสวดมนต์ ขึ้นพระปั้นหย่าที่เปนส่วนพระอารามด้วย

เวลาย่ำค่ำเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงสีกลไฟของบริษัทกิมเซ่งหลี ตำบลบางกระบือ พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จจากวัดบวรนิเวศไปประทับเปนประทานในการดับเพลิงนี้ เมื่อเพลิงสงบแล้ว เสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง เพลิงไหม้ครั้งนี้ไหม้โรง ๖ หลัง

วัน ๒ ๑๑ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๒ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาทุ่มเสศ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ในการสมโภชพระองค์เจ้าอัศคารนุทิศ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ หม่อมเจ้าดนัยวรนุชที่จะทรงอุปสมบท แลหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร หม่อมเจ้าทินทัต หม่อมเจ้าเสพสุมนัศ หม่อมราชวงษ์โป๊ะที่จะทรงบรรพชาเวลา ๒ ทุ่มเสศ เสร็จการสมโภชเสด็จขึ้น

วัน ๓ ๑๒ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๓ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เสด็จวัดพระศรีรัตนสาศดารามในการทรงผนวชพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงษ์ รวม ๗ องค์ ซึ่งสมโภชเมื่อวานนี้ เสร็จการนี้แล้วทรงนำพระองค์เจ้าพระอัศคารนุทิศ หม่อมเจ้าพระดนัยวรนุช ประทับรถพระที่นั่งพร้อมด้วยกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสไปส่งวัดบวรนิเวศ

วัน ๔ ๑๓ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๔ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้า ๔ โมงเสด็จจากพระบรมมหาราชวังไปประทับแรมวังสวนดุสิตแลในเวลาเช้าวันนี้ได้เสด็จในการปักผังเรือนต้นในวังสวนดุสิต

วัน ๕ ๑๔ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๕ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเสด็จออกในการปลูกเรือนต้นในวังสวนดุสิต

วัน ๖ ๑๕ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

มีสวดมนต์นวรรคหายุศมธรรมที่ตำหนักเจ้าดารา ในการทำบุญวันเกิด เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศก แล้วออกที่ประชุม

วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันเข้าปัจฉิมพรรษา

เช้าเลี้ยงพระ บ่ายสวดมนต์ที่ตำหนักเจ้าดารา เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เช้าเลี้ยงพระ บ่ายมีเทศนาที่ตำหนักเจ้าดารา

เช้าเสด็จลงเรือจากวังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ไปเข้าคลองบางกอกน้อย คลองตลิ่งชัน คลองด่านบางบอน ออกบางขุนเทียน เสวยเช้าวัดบางขุนเทียนนอก แล้วออกคลองดาวคนองเสวยเย็นบ้านขุนภักดี (จัน) ตำบลบางยอ ใต้วัดโพ เสด็จกลับทางแม่น้ำเวลา ๕ ทุ่มเสศ

วัน ๒ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๙ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

มีคอนเสิตที่ตำหนักเจ้าดารา

วัน ๓ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๔ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิตในการสวดมนต์หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนม์พรรษา พระที่สวดมนต์มีพระสาสนโสภณเปนประธาน

วัน ๕ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้า ๒ โมงเสศเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิตทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนม์พรรษา พระสงฆ์ฉันแล้วเสด็จขึ้น

เวลาบ่ายราว ๕ โมงเสด็จพระบรมมหาราชวังทรงรับเคอลเนลเลาเตอแบก ซึ่งขอเฝ้านำความรฦกของกวินดาเวชเชอคาโรลาทรงสั่งมากราบบังคมทูล

เวลาค่ำเสด็จประทับที่ประชุม ณะ พระที่นั่งราชกรันยสภา

วัน ๖ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๔ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกเรือนต้น

วัน ๒ ๑๐ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๕ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๓ ๑๑ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๖ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันสุกดิบในการขึ้นเรือนต้น

การทำบุญแลเลี้ยงแขกได้ทรงจัดอย่างโบราณทั้งสิ้น

วัน ๔ ๑๒ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๗ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

บ่ายสวดมนต์ที่เรือนต้นมีเจ้าอธิการวัดต่าง ๆ รวม ๗ รูป ค่ำมีการเลี้ยงแขก มีพิณพาทย์พระบรมวงษานุวงษ์

วัน ๕ ๑๓ ๙ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๘ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาย่ำรุ่งโปรดให้นิมนต์สมเด็จพระวันรัตภับพระธรรมวโรดมมารับสังฆทาน ๒ รูป

เช้า ๑ โมงมีการเลี้ยงพระที่สวดมนต์วานนี้ แล้วมีการเลี้ยงแขก แลเลี้ยงเพนเจ้าพระเจ้าเณร

เวลาค่ำราว ๔ ทุ่มสรง เวลา ๕ ทุ่มเสศมีเลี้ยงแขก (สับเปอ) เปนเสร็จการขึ้นเรือนต้น

อนึ่งวันนี้เปนดิถีที่คล้ายกับวันสวรรค์คตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เวลาบ่ายโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแลพระบรมอัฐิกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ออกตั้งในพระที่นั่งดุสิตจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างเคยมา

  1. 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระนามเดิมพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรามาตา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) ในรัชกาลที่ ๕ เป็นราชเลขานุกร และเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นราชทูตพิเศษไปยุโรป ในรัชกาลที่ ๖ เป็นมหาอำมาตย์นายก คงในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสภานายกแห่งสภาการคลัง เป็นต้นราชสกุล เทวกุล วังตั้งอยู่ที่ถนน สามเสน เขตพระนคร ปัจจุบันเป็นที่ทำการกระทรวงสาธารณสุข

  2. 2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  3. 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ ๔ พระโอรสสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์และหม่อมราชวงศ์สว่าง ในรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๘ ได้เป็นประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  4. 4. พระองค์เจ้าชายอ๊อศคาร์นุทิศ

  5. 5. เจ้าดารารัศมีพระราชชายา ธิดาพระเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าอินทรวิชยานนท์และเจ้าทิพเกสร เป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานพระตำหนักในพระราชวังสวนดุสิตบริเวณเดียวกับพระที่นั่งวิมานเมฆร่วมกับเจ้าจอมอื่นๆ ด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ