เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

มีการพระราชพิธีสารทแลเฉลิมพระชนมพรรษา

แลการพระราชกุศลกาลานุการสารท

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

มีการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

ศรีตวันกรมการเมืองไทรบุรี เมืองปลิศ เมืองสตูน เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถวายต้นไม้ทองเงิน เครื่องราชบรรณาการ

วัน ๗ ๑๒ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลมีการสวดมนต์ในพระราชพิธีทวิธาภิเศก ที่อมรินทร์

แลพระราชทานเหรียญทวีธาภิเศกแก่พระบรมวงษานุวงษ ข้าราชการเป็นต้นไป

วัน ๑ ๑๓ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เช้าพระสงฆ์ฉัน เวลาค่ำมีเทศนา

วัน ๒ ๑๔ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาค่ำ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลดิถีซึ่งคล้ายกับวันประสูตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วัน ๓ ๑๕ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาค่ำ มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แลวันนี้ เวลาทุ่มเศษ มีจันทรุปราคาด้วย

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๗ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

วันนี้ ออกพรรษามีการพระราชกุศลกาลานุกาล

วัน ๑ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๑ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จพระราชทานพระกะฐินกระบวนรถ ๑ วัดราชประดิฐ ๒ วัดรังษี ๓ วัดมหาธาตุ

วัน ๒ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จพระราชทานพระกะฐินกระบวนรถ ๑ วัดสามจีนใต้ ๒ วัดวัวลำพอง ๓ วัดประทุมวนาราม

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระบรมราธินีนารถ เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระกะฐินกระบวนรถ วัดราชบุรณะแลวัดสุทัศน์

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกะฐินวัดบวรนิเวศ แลวัดราชบพิธ วัดพระเชตุพน เปนขบวนพยุหยาตรา

วัน ๕ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จพระราชทานพระกะฐิน วัดอรุณ วัดระฆัง วัดดุสิดาราม กระบวนเรือ

วัน ๖ ๑๐ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๖ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จพระราชทานพระกะฐิน วัดสุวรรณาราม แลวัดพิกุล วัดบางอ้อยช้าง กระบวนเรือกลไฟ

วัน ๗ ๑๑ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชทานพระกะฐินวัดจักรวรรดิ์ที่ ๑ วัดสระเกษที่ ๒ วัดปรินายกที่ ๓ กระบวนรถ

วัน ๑ ๑๒ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลกประชานารถ เสด็จประทานพระกะฐิน วัดมุงกุฎกระษัตริย์ที่ ๑ วัดโสมนัศวิหารที่ ๒ วัดเทพศิรินทร์ที่ ๓ กระบวนรถ

วัน ๒ ๑๓ ๑๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๙ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต เสด็จประทานพระกะฐินวัดประยุรวงษ์ที่ ๑ วัดพิไชยญาติการามที่ ๒ วัดอนงคารามที่ ๓

  1. 1. เมืองกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปลิศ ยกให้แก่อังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒

  2. 2. พระราชพิธีทวิธาภิเษก คือ พระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติ รัชกาลที่ ๕ เสมอด้วยรัชกาลที่ ๔ ทวีคูณ นับวันได้ ๑๒,๗๔๔ วัน การกำหนดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเช่นเดียวกับพระราชพิธีสมภาดาภิเษกครั้งแรก

  3. 3. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม อยู่ในสวนสราญรมย์

  4. 4. วัดรังษีสุทธาวาส อยู่ใกล้กับวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ทรงสร้าง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รวมเป็นวัดเดียวกันกับวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘

  5. 5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ อยู่เหนือพระบรมมหาราชวัง หน้าวัดออกท้องสนามหลวง เดิมชื่อวัดสลัก สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาใหม่ พระราชทานนาม่า วัดนิพพานนารามแล้วเปลี่ยนเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้าฯ สวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เปลี่ยนนามใหม่ว่าวัดมหาธาตุและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ด้วยเงินของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ แล้วพระราชทานนามเพิ่มว่า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

  6. 6. วัดหัวลำโพง

  7. 7. วัดปทุมวนาราม อยู่ใกล้สระปทุมวัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี

  8. 8. อยู่ถนนจักรวรรดิและถนนสำเพ็ง เดิมชื่อวัดสามปลื้ม เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า วัดจักรวรรดิราชาวาส

  9. 9. อยู่ริมคลองมหานาค เดิมชื่อวัดสะแก เป็นวัดโบราณ รัชกาลที่ ๑ ทรงรื้อและสถาปนาใหม่ พระราชทานนามว่าวัดสระเกศ รัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างภูเขาทอง รัชกาลที่ ๔ สร้างเจดีย์บนยอดภูเขาทอง สำเร็จในรัชกาลที่ ๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ