เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๒๖๖

วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เช้ามีเลี้ยงพระ ๒๘ รูป ที่สวดมนต์วานนี้ เมื่อเวลาเลี้ยงพระนี้พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชา ณ ประเทศยุโรปเสร็จการศึกษาแล้วกลับเข้ามาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักนี้ด้วย บ่ายมีเทศน์เปนเสร็จการ

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี พระยาชลยุทธโยธินทรซึ่งกราบถวายบังคมลาออกจากราชการกลับไปยุโรปเข้ามาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

มีการพระราชกุศลสัตมวารในการพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีอย่างคราวก่อนเปนครั้งที่ ๒ แลวันนี้เปนวันเริ่มการพระราชพิธีฉัตรมงคล เจ้าพนักงานได้จัดตั้งพระไชยวัฒน์ทั้ง ๕ รัชกาลแลเครื่องศิริราชกกุธภัณฑ์แลพานพระสุพรรณบัตร สุพรรณบัตร ซึ่งจะทรงตั้งกรมตั้งเจ้าพระยาในงานนี้ด้วย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลาค่ำมีสวดมนต์ ๓๐ รูป เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนในการสวดมนต์เสด็จขึ้นเกือบ ๔ ทุ่ม

วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเลี้ยงพระที่สวดมนต์วานนี้ มีสำรับของหลวงแลของเจ้านายข้าราชการฝ่ายน่าฝ่ายในจัดมาเลี้ยง แล้วมีการเวียนเทียนสมโภชพระมหาเสวตรฉัตรแลเครื่องศิริราชกกุธภัณฑ์ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เสด็จออกทรงจัดการ

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ในการพระราชทานพระสุพรรณบัตรตั้งพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงษ์เปนกรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แลตั้งพระยาวุฒิการบดีเปนเจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เวลาทุ่มเสศเสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีในการตั้งพระสงฆ์แลพระศิริธรรมมุนีได้นำพระขิกชาวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งไปเมืองลังกามาเฝ้าถวายพระบรมสารีริกธาตุด้วย แลในค่ำวันนี้มีการสวดมนต์ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ๓๐ รูปอย่างพระที่นั่งดุสิตโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์เสด็จออกจุดเทียน

วัน ๖ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้ามีเลี้ยงพระที่สวดมนต์วานนี้ มีการเลี้ยงแล้วเวียนเทียนสมโภชแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้เสด็จออกทรงจัดการอย่างวันก่อน

เวลาค่ำมีการสวดมนต์ที่พระที่นั่งจักรกรี ๓๐ รูป เจ้าพนักงานได้จัดตั้งต่างๆ อย่างพระที่นั่งดุสิตแลพระที่นั่งไพศาลที่แล้วมา เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนในการสวดมนต์ เสด็จขึ้นเวลาเกือบยามก่อนสวดมนต์จบ

วัน ๗ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้ามีเลี้ยงพระที่สวดมนต์วานนี้ โปรดให้กรมหมื่นจันทบุรีประเคนสำรับส่วนของหลวง เวลาเที่ยงเสศโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอที่เคยออกพระนามมาแล้วเสด็จออกทรงจุดเทียนนมัสการ แล้วมีการเวียนเทียนสมโภชพระมหาเสวตรฉัตรแลเครื่องราชกกุธภัณฑ์อย่างวันก่อน ๆ แล้ว เปนเสร็จการ

วัน ๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จวังกรมหลวงดำรง ในการทำบุญวันเกิดเจ้าจอมมารดาชุ่มอายุครบ ๖๐ ปีแต่เดือนพฤษภาคม แต่ติดการจึงเลื่อนมาทำบัดนี้

วัน ๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำมีการสวดมนต์ขึ้นกุฏิวัดเบญจมบพิตร สวดมนต์ที่กุฏิไผ่บุญภาคซึ่งสร้างขึ้นใหม่ แลกุฏิจุทสภาค แห่งละ ๕ รูป

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๓ โมงเสศเสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนารถในการพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ในการพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายน่า แล้วไปเสด็จออกพระที่นั่งศิวาไลยในการถวายบังคมพระบรมรูป แล้วเสด็จขึ้น

ในวันนี้กรมทหารบกทหารเรือได้ยิงปืนถวายคำนับ ๓ เวลาแห่งละ ๑๐๑ นัด

อนึ่งวันนี้ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีการพระราชกุศลสัตมวารในการพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีตามเคยเปนครั้งที่ ๓

วัน ๕ ๑๐ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำมีการเลี้ยงแลเต้นรำที่กระทรวงว่าการต่างประเทศ แลในวันนี้เวลาค่ำทอดพระเนตร์โคมไฟแล้วเสด็จไปประทับแรม ณ วังสวนดุสิต เสร็จการเฉลิมรัชพรรษาเพียงวันนี้

วัน ๖ ๑๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายราว ๕ โมงทรงรถออโตโมบิลเสด็จประพาศในถนนสวนดุสิต

อนึ่งวันนี้เวลาเช้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทรได้เสด็จขึ้นไปทอดพระกฐินพระราชทานที่บางปอิน แลที่กรุงเก่า แลเสด็จกลับวันนี้

วัน ๗ ๑๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายราว ๑ โมงทรงรถออโตโมบิลประพาศในถนนสวนดุสิตแลทางตลาดนางเลิ้ง เวลาทุ่มเสศเสด็จวัดเบ็ญจมบพิตร์ในการตัดสินโต๊ะที่โปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการจัดมาตั้งในการกฐิน

วัน ๑ ๑๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเสด็จวัดเบญจมบพิตร์ในการพระราชทานพระกฐินแลในตอนบ่ายได้โปรดให้เชิญพระพุทธนรสีห์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งทรงธรรมไปไว้ในพระวิหารสมเด็จด้วย เสด็จกลับเกือบบ่าย ๓ โมง

เวลา ๕ ทุ่มเสด็จวัดเบญจมบพิตร์ในการสวดมนต์ที่พระวิหารสมเด็จแลทรงสดับพระสงฆ์ประกาศกรานกฐิน เสด็จกลับ ๒ ยามเสศ

วัน ๒ ๑๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้ามีการเลี้ยงพระที่พระวิหารสมเด็จโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เสด็จไปจุดเทียน

เวลาค่ำโปรดให้มีการเลี้ยงที่พระที่นั่งวิมานเมฆเปนเกียรติยศแก่เจ้านครเชียงใหม่ พระยาคทาธรธรณินทร์ แลพระยาชลยุทธโยธินทร์

อนึ่งเวลาค่ำวันนี้มีเทศนากฐินทานเนื่องในการพระราชกุศลพระราชทานกฐินที่พระที่นั่งอมรินทร์กัณฑ์หนึ่ง โปรดให้กรมหลวงประจักษ์เสด็จไปจัดการ แลวันนี้เปนวันกำหนดลอยพระประทีป เวลาค่ำโปรดให้พระเจ้าน้องนางเธอเสด็จไปทรงลอยที่ท่าราชวรดิษฐ์

วัน ๓ ๑๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายทรงรถออโตโมบิลประพาศในถนนสวนดุสิต

เวลาค่ำมีเทศนาจีวรทานที่พระที่นั่งอมรินทร์โปรดให้กรมหลวงประจักษ์เสด็จอย่างวานนี้ แลในค่ำวันนี้มีการสวดมนต์สัตมวารในการพระศพกรมขุนสุพรรณที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์เปนครั้งที่ ๔ โปรดให้พระเจ้าลูกเธอเสด็จออกจุดเทียน แลค่ำวันนี้มีการลอยพระประทีปที่ท่าราชวรดิษฐเปนวันที่ ๒ โปรดให้พระเจ้าน้องนางเธอเสด็จอย่างวานนี้

อนึ่ง วันนี้เปนวันสุกดิบในการโกนจุกหม่อมราชวงษ์จำรัสบุตรหม่อมเจ้าสวาศในกรมหลวงวงษาธิราชสนิท แลหม่อมราชวงษ์วิณบุตรหม่อมเจ้าขาวในกรมหมื่นภูมินทรภักดี แลแสบุตรเจ้าพระยาสุรพันธพิสุทธิที่เรือนต้น

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้ามีเลี้ยงพระในการพระราชกุศลสัตมวารพระศพกรมขุนสุพรรณครั้งที่ ๔ ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์โปรดให้พระเจ้าลูกเธอเสด็จออกจุดเทียน เวลาบ่ายมีการสวดมนต์โกนจุกที่เรือนต้น เวลาค่ำมีการเลี้ยงแขกที่มาช่วย แลมีละครเจ้าเชียงใหม่เล่นในการนี้ด้วย

อนึ่งวันนี้เปนวันกำหนดสดัปกรณ์กาลานุกาล เวลาบ่ายได้โปรดให้เจ้าพนักงานจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลอันนี้ที่พระที่นั่งอมรินทร์ ที่พระราชวังบวร แลที่หอพระนาคตามเคย แลวันนี้เปนวันหมดเขตรฝนย่างเข้าฤดูหนาว ได้โปรดให้เปลื้องเครื่องพระมหามนีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูฝนออกเปลี่ยนเปนทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาวต่อไป

เวลาค่ำมีเทศนาปฏิสังขรณ์ทานที่พระที่นั่งอมรินทร แลในค่ำวันนี้มีการลอยพระประทีปเปนวันที่ ๓ โปรดให้พระเจ้าน้องนางเธอเสด็จไปทรงลอยที่ท่าราชวรดิษฐอย่างวันก่อน

วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้เปนวันตัดจุกที่เรือนต้น เวลาเช้า ๒ โมงครึ่งตัดจุก แล้วเลี้ยงพระแลมีการทำขวัญ แลเลี้ยงแขกที่มาช่วย แลในการนี้วันนี้การเล่นตอนกลางวันมีละครอำแดงพิน ตอนค่ำมีหนังฝรั่งกรมหมื่นสรรพสาตร แล้วเปนเสร็จการ

วัน ๖ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

ไม่ได้เสด็จออก

วัน ๗ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้เปนวันกำหนดเจ้าอาคาลเบิคแห่งกรุงปรุสเซียซึ่งมีพระประสงค์จะเข้ามากรุงสยาม แลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการรับรองนั้น จะเข้ามาถึงกรุงเทพฯ

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศ เรือพระที่นั่งมหาจักรกรีซึ่งโปรดให้ออกไปรับเจ้าที่นอกสันดอนได้ขึ้นมาถึงกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแต่สวนดุสิตเข้าในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จไปทรงรับเจ้าที่ท่าราชวรดิษฐ์เข้ามาสู่พระบรมมหาราชวัง เฝ้าสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ พระที่นั่งจักรกรีองค์ตวันออก แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปส่งเจ้าถึงวังสราญรมย์ เมื่อเสด็จกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วโปรดให้พระยานุชิตชาญไชยเชิญตรามหาจักรกรีไปพระราชทานเจ้าที่วังสราญรมย์ด้วย

เวลาค่ำโปรดให้มีการเลี้ยงเปนเกียรติยศแก่เจ้าในพระที่นั่งมูลสถาน เมื่อเสร็จการเลี้ยงแลเจ้ากลับแล้ว เสด็จกลับวังสวนดุสิตเวลาเกือบ ๒ ยาม

วัน ๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเจ้าเสด็จไปทอดพระเนตรวัดพระศรีรัตนสาศดาราม แลเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช ณ วังบุรพาภิรมย์

เวลากลางวันโปรดให้เชิญเจ้าไปรับพระราชทานเลี้ยงกลางวันที่พระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วประพาศในบริเวณสวนดุสิตแลทรงปลูกต้นสักแลทอดพระเนตรตะกร้อแลเรือโอ่ กลับเสวยค่ำที่วังสราญรมย์

วัน ๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายทรงรถมอเตอคาร์ประพาศ เวลาค่ำเสด็จออกที่ประชุม

วันนี้เจ้าเสวยกลางวันที่วังสราญรมย์ เวลาค่ำเสวยที่สถานทูตเยอรมัน แล้วเสด็จไปคลับเยอรมัน คนเยอรมันที่กรุงเทพฯ เฝ้า

วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เจ้าเสวยกลางวันที่วังสราญรมย์ แล้วเสด็จประพาศตามลำน้ำเข้าคลองบางกอกน้อยออกคลองบางกอกใหญ่ ทอดพระเนตรโรงเรียนนายร้อยทหารเรือแลวัดอรุณ เสวยน้ำที่เรือพระที่นั่งมหาจักรกรีทอดพระเนตรเรือพระที่นั่งแลเรือพายต่างๆ

เวลาค่ำโปรดใช้เชิญเจ้ามาเสวยเปนการในพระราชวงษ์ แลฟังคอนเสิตในพระบรมมหาราชวัง เวลาย่ำค่ำเสศเสด็จแต่สวนดุสิตเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทรงรับรองเจ้าในการนี้ เจ้ากลับแล้วเวลา ๗ ทุ่มเสศ เสด็จกลับวังสวนดุสิต

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

มีการพระราชกุศลสัตมวารในการพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีเปนครั้งที่ ๕

เวลาบ่ายทรงรถมอเตอคาร์ประพาศ

วันนี้เวลาเช้าเจ้าเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานกลับมาเสวยกลางวันที่สราญรมย์ เวลาบ่ายโปรดให้มีการเลี้ยงน้ำชาที่พระราชอุทยาน แลพาช้างเผือกไปถวายให้เจ้าทอดพระเนตร เวลาค่ำเจ้าเสวยที่วังสราญรมย์แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรลครดึกดำบรรพ์

วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเจ้าเสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนนายร้อยทหารบก เสวยกลางวันที่วังสราญรมย์ เสวยค่ำที่กระทรวงการต่างประเทศ

อนึ่งวันนี้เปนวันกำหนดที่จะเสด็จประทับแรมพระราชวังบางปอินในการรับเจ้า เวลาบ่าย ๓ โมงเสด็จจากสวนดุสิตขึ้นรถไฟพิเศษที่สเตชั่นสามเสนถึงบางปอินบ่าย ๔ โมงเสศ ทอดพระเนตรการทำพระเมรุที่วัดนิเวศแล้วเสด็จขึ้นที่ท่าน่าพระที่นั่งวโรภาศ ทอดพระเนตรการทำพระเมรุที่พระที่นั่งไอสวรริย ย่ำค่ำเสศเสด็จขึ้น

วัน ๖ ๑๐ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเจ้าเสด็จทอดพระเนตรวัดพระเชตุพน กลับเสวยกลางวันที่วังสราญรมย์ บ่ายประพาศตามถนนบริเวณสวนดุสิต แล้วเสด็จเสวยน้ำที่วังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์ กลับเสวยค่ำที่วังสราญรมย์

วัน ๗ ๑๑ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเจ้าเสด็จขึ้นไปพระราชวังบางปอินโดยทางรถไฟ

เวลาบ่าย ๔ โมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกรับเจ้าที่ตะพานน้ำน่าพระที่นั่งวโรภาศแล้วทรงฉายพระบรมรูปพร้อมด้วยเจ้าที่เฉลียงน่าพระที่นั่งวโรภาศนั้น แล้วทอดพระเนตรแข่งเรือ เจ้าพักที่พระที่นั่งอุทยาน

เวลา ๑ ทุ่มโปรดให้มีการเลี้ยงเจ้าที่พระที่นั่งเวหาศ มีแคนทหารมหาดเล็ก ๕ ทุ่มเสศเสด็จขึ้น

วัน ๑ ๑๒ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๔ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เช้าเจ้าเสด็จประพาศเกาะใหญ่เสวยกลางวันในเรือ

เวลาทุ่มเสศโปรดให้มีการเลี้ยงเจ้าอย่างวานนี้ มีรำโคมลครด้วย เสด็จขึ้น ๒ ยาม

อนึ่งวันนี้เวลาเช้าโมงเสศพระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน) ซึ่งอาพาธเปนโรคอุจารธาตุพิการถึงแก่มรณภาพ เวลาบ่ายกรมขุนสมมตได้เสด็จไปสรงน้ำศพซึ่งเปนน้ำหลวงพระราชทาน ในการศพนี้โปรดให้จัดอย่างสมเด็จพระราชาคณะ

วัน ๒ ๑๓ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เช้าเจ้าเสด็จประพาศกรุงเก่าแลได้ทรงช้างประพาศเสวยกลางวันที่ที่พักข้าหลวงเทศาภิบาลแล้วเสด็จกลับ

เวลาค่ำโปรดให้มีการเลี้ยงที่พระที่นั่งวโรภาศเปนการส่งเสด็จเจ้า

วัน ๓ ๑๔ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๖ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เช้า ๒ โมงเจ้ากราบถวายบังคมลากลับ เสด็จส่งถึงสเตชั่นรถไฟ เจ้ากลับถึงกรุงเทพฯ เสวยเข้าที่กรมรถไฟ แล้วเสด็จไปขึ้นรถไฟสายปากน้ำ เมื่อเจ้าถึงเมืองสมุทรปราการเรือพาลีได้รับเจ้าไปส่งยังเรือชื่อเฮอทา ซึ่งเปนเรือเจ้าเสด็จมานั้น แล้วเปนเสร็จการรับเจ้า

วัน ๔ ๑๕ ๑๒ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

มีการพระราชกุศลสัตมวารในการพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์เป็นครั้งที่ ๖

เวลาเช้า ๔ โมงเสด็จขึ้นรถไฟที่บางปอินลงที่สเตชั่นกรุงเก่าทรงเรือพายของกรมทหารเรือเข้าคลองหมู่บ้านกะบังทอดพระเนตรวัดกุฎีดาว วัดเดิม (ศรีอโยทธยา) ทรงทำเครื่องต้นเสวยกลางวันที่วัดนี้ เสวยแล้วเสด็จกลับมาเข้าคลองไผ่ลิงทอดพระเนตรวัดใหญ่ แล้วกลับออกทางคลองสวนพลูขึ้นเรือไฟชลยุทธที่ปากคลองมาถึงบางปอินย่ำค่ำเสศ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ