เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๑ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์ เสด็จทอดพระกะฐินที่วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครไชยศรี

วัน ๖ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

บ่าย มิสเตอร์ ดอ เปลา นิเวนฮอยซ์ อุปทูตฮอลันดา เฝ้าแสดงตรา ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ากรุงฮอลันดาได้ทรงตั้งให้เป็นอุปทูต ณ ราชสำนักกรุงสยาม แล้วเสด็จไปประทับแรม ณ วังสวนดุสิต

วัน ๑ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๕ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

แลพระราชทานพระกะฐินวัดเบ็ญจมบพิตร์ กระบวนรถ

วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นกุฎี ที่วัดเบ็ญจมบพิตร์ คือสมเด็จพระวันรัต ขึ้นกุฎีสมเด็จ พระมหามน ๕ ประโยค ๑ ขึ้นกุฎีวรรณอุทิศ พระมหาพัน ขึ้นกุฎีสัตตภาคที่ ๓๐ สามเณรจ้อย ขึ้นกุฎีสัตตภาคที่ ๒๖

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาค่ำ พระสงฆ์สามเณรวัดเบ็ญจมบพิตรขึ้นกฎีที่กล่าวเมื่อวานนี้ แลเริ่มการตรวจตัดสินชิ้นโต๊ะ ที่วังสวนดุสิต ในการเริ่มการเฉลิมพระชนมพรรษา

วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๙ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

เจ้าพระยาไทรบุรีเฝ้า แลเจ้านครลำพูนเฝ้าถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ

วัน ๖ ๑๐ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

แลพระองค์เพ็ญ ทำการอาวาหมงคลกับหม่อมเจ้าหญิงในกรมหลวงนเรศร

วัน ๑ ๑๒ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จออกท้องสนามหลวง ในการรื่นเริงนักขัตฤกษเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชทานเสมาเด็ก แลเสด็จเปิดถนนราชดำเนินนอก แลเปิดสะพานมัฆวารรังสรร มีการเลี้ยงน้ำชาที่วังสวนดุสิต ประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๒ ๑๓ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการเจริญพระพุทธมนต์ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาที่สวนดุสิต แลตั้งกรมพระเจ้าบวรวงษเธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักขณาวงษ เปนกรมหมื่นวรวัฒนศุภากร ประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๓ ๑๔ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เลี้ยงปีฉลู

ประทับแรมวังสวนดุสิต

มีการบำเพ็ญพระราชกุศล เทศนาเนื่องในการพระราชทานพระกะฐิน แลลอยพระประทีปที่พระที่นั่งอมรินทร์

วัน ๔ ๑๕ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๔ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เลี้ยงเจ้านายข้าราชการผู้ใหญ่ แลราชทูตต่างประเทศ

ประทับแรมวังสวนดุสิตมีเทศนาแลลอยพระประทีป ที่พระบรมมหาราชวัง

วัน ๕ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีเทศนาแลลอยพระประทีปที่พระบรมมหาราชวัง

ที่สวนดุสิต เวลาเช้าเลี้ยงพระสงฆ์ แลสามเณรที่เปนพระบรมวงษานุวงษ แลเลี้ยงพระบรมวงษานุวงษที่ยิ่งพระชนมายุ แลหย่อนพระชนมายุกว่าพระชนมพรรษา เวลาค่ำมีการรื่นเริงฝ่ายใน.

วัน ๖ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเลี้ยงพระบรมวงษานุวงษ ข้าราชการราชทูตกงซุลเปนการรื่นเริงใหญ่

วัน ๗ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

พระสงฆ์ถวายไชยมงคล แลเลี้ยงนายด้าน

วัน ๑ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีเทศนามหาชาติที่วังสวนดุสิต

เจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา ถวายเทศนากัณฑ์ขัตติญัพ

วัน ๒ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีเทศอริยสัจจ แลเสด็จกลับประทับแรม ณ พระบรมมหาราชวัง แลที่ในวังมีการสวดมนต์ในการพิธีฉัตรมงคล ที่พระที่นั่งดุสิต

วัน ๓ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

สวดมนต์พิธีฉัตรมงคลที่พระที่นั่งไพศาล๑๐

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

สวดมนต์พิธีฉัตรมงคล ที่พระที่นั่งจักรกรี แลในวันนี้มีการตั้งกรมพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี๑๑ เปนกรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ์ และมิสเกอร์อิมทากี อรรคราชทูตยี่ปุ่น เฝ้าถวายพระราชสาสน์

วัน ๑ ๑๑ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการเปิดสะพานเฉลิม ๕๐๑๒ แลเจริญพระพุทธมนต์ในการสมโภชศิริราชสมบัติ แลนักขัตฤกษ์เฉลิมรัชพรรษา

วัน ๒ ๑๒ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า พระสงฆ์ ๕๑ ฉัน แลได้ทรงประทับพระราชลัญจกรใหม่ตั้งพระราชาคณะ ๒ รูป แลข้าราชการเป็นฤกษ์ แล้วกรมทหารบกทูลเกล้าฯ ถวายคทาจอมพล แลบังคมพระบรมรูป เวลาค่ำกรมทหารบกมีการรื่นเริงสมโภชคทาจอมพล๑๓ ที่กรมยุทธนาธิการ

วัน ๓ ๑๓ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

กระทรวงว่าการต่างประเทศมีการรื่นเริง เสด็จไปในการนี้ด้วย

วัน ๔ ๑๔ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เจ้าพระยาไทรบุรี แลพวกพ้อง กราบถวายบังคมลา

แลตั้งเจ้าสุริยพงษผริตเดช เจ้านครเมืองน่านเปนพระเจ้าสุริยพงษผริตเดช เปนพระเจ้านครเมืองน่านที่จักรกรี แลในคืนวันนี้ ได้ชำระกรมหมื่นพงษาเรื่องธนบัตรปลอม๑๔

วัน ๕ ๑๕ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระเดชพระคุณกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 1. 1. การขึ้นกุฎี ดูภาคผนวก ค

 2. 2. สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทย) วัดสามพระยา ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระสงฆ์ในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมาก ได้ไปมาค้างแรมอยู่เสมอมิได้ขาด พักอยู่ที่พระที่นั่งทรงผนวชเป็นที่คับแคบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริว่าสมควรจะมีกุฏิต่างหาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่งต่อจากวิหารสมเด็จ พระราชทานนามว่า “กุฏิสมเด็จ” เพื่อเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สามเณรอาคันตุกะพักและในคราวนี้ได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระวันรัตให้เป็นผู้ขึ้นกุฏิสมเด็จ

 3. 3. พระมหาพัน ป.ช. ๙ ประโยค วัดเบญจมบพิตร ต่อมาได้เป็นที่พระกวีวงศ์ แล้วลาสิกขาบทรับราชการในกรมอัยการ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประเทียบกรณี

 4. 4. เครื่องประกอบเครื่องโต๊ะบูชา อาทิเช่น แผ่นลับแล กระบอกปักธูป ขวด ชาม กระถาง จานใส่เนื้อไม้ โคม เชิงเทียน เป็นต้น ชุดโต๊ะกิมตึ๋ง ๑ โต๊ะ จะประกอบด้วยชิ้นโต๊ะทั้งหมดรวม ๒๘ ชิ้น คือ แผ่นลับแล ๑ ตุ๊กตาเซียน ๑ รูปสัตว์ ๒ กระบอกปักเครื่องเซียน ๑ กระบอกปักธูป ๑ กระบอกปักตะเกียบ ๑ ขวดซัด ๑ ขวดใหญ่ปักดอกไม้ ๑ ขวดดอกไม้คอโต๊ะ ๒ ขวดปักขนไก่ ๑ ชามใหญ่ ๑ ชามเชิงหรือชามไม่มีเชิง ๑ กระถางธูปใน ๑ กระถางเผาเนื้อไม้ ๑ ตลับเนื้อไม้ ๑ ชามหน้ามีฝา ๑ ขวดหน้า ๑ กระถางต้นไม้ ๒ กระถางปลูกว่าน ๒ โคม ๒ และเทียน ๒

 5. 5. ก่อนที่ไทยจะเสียดินแดนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕ เมืองประเทศราชของไทยมีทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้ มลาวประเทศ มลายูประเทศ ซึ่งจะต้องส่งเครื่องบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองตามกำหนด

 6. 6. ดูภาคผนวก ง

 7. 7. ดูภาคผนวก ง

 8. 8. พระโอรสพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาขลิบ

 9. 9. นายด้าน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดกิจการต่างๆ ระดับรองจากแม่กอง

 10. 10. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 11. 11. กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ พระนามเดิม พระองค์เจ้าหญิงโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา พระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๖ ทรงรักษากุญแจพระบรมมหาราชวังชั้นใน

 12. 12. ดูภาคผนวก จ

 13. 13. ดูภาคผนวก ฉ

 14. 14. ดูภาคผนวก ช

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ