เดือน ๘ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาราชวัง

เวลาบ่าย มีการบวชสามเณร พัน. ตี่. เจริญ. ช่วง. ที่วัดเบ็ญจมบพิตร์ เสด็จพระราชดำเนินด้วย

วัน ๗ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาราชวัง

เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตำบลตลาดน้อย

วัน ๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาราชวัง

แลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชวรกรมหลวงบดินทร์ ที่วังของพระองค์ท่าน

วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แล มิสเตอร์ แฮร์มินตัน คิง ราชทูตอเมริกันเฝ้าถวายอักษรสาสนของประธานาธิบดีรูสเวสต์ กรุงอเมริกัน เรื่องเลื่อนยศให้เปนอรรคราชทูตอเมริกันประจำกรุงสยาม

วัน ๗ ๑๐ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาค่ำ มีการสมโภช เจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา ในการผนวชเปนสามเณร ที่พระที่นั่งอมรินทร์

วัน ๑ ๑๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้ามีการแห่ เจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาไปทรงผนวชเปนสามเณร ที่วัดพระศรีรัตนสาศดารามแล้วไปทรงจำพรรษาอยู่วักบวรนิเวศ ฯ

เวลาค่ำ สมโภชหม่อมเจ้าปิยบุตร์ หม่อมเจ้าปรีดิยากร หม่อมเจ้าถูกถวิล หม่อมเจ้าสำเภา หม่อมเจ้าวงษ์นิรชร หม่อมเจ้าอำภร ในการทรงผนวชสามเณร ที่พระที่นั่งจักรกรี ฯ

แลในวันนี้ เวลาบ่าย ๓ โมง ๔๕ นาที พระเจ้าราชวรวงษเธอ กรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณสิ้นพระชนม์ เวลา ๔ ทุ่มเศษ เสด็จไปพระราชทานน้ำสรงพระศพฯ

แลพระวินัยรักขิต (จับ) วัดบรมนิวาศ มาในการทรงผนวชทูลกระหม่อม อาพาธเปนลมถึงมรณภาพในพระพุทธปรางค์ รวมเวลาอาพาธ ๑ ชั่วโมง ฯ

วัน ๒ ๑๒ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาบ่าย มีการทรงผนวชหม่อมเจ้า ๖ องค์ ที่สมโภชเมื่อวานนี้ เปนสามเณรที่วัดพระศรีรัตนสาศดาราม

วัน ๔ ๑๔ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๘ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระราชทานไปยังพระอารามหลวงต่างๆ ในกรุง

วัน ๕ ๑๕ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรม ณ พระบรมมหาราชวัง

แลเสด็จทรงถวายพุ่มพรรษา ที่วัดพระแก้ว

แลในวันนี้ เวลา ๔ ทุ่มเศษ เกิดเพลิงไหม้ที่พระพุทธปรางคปราสาท ในวัดพระศรีรัตนสาศดาราม โปรดเกล้า ฯ ให้เชิญพระแก้ว มาไว้ในพระที่นั่งอมรินทร.

วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า มีการแห่พระแก้วกลับไปประดิษฐาน ณ ที่เดิม แล้วโปรดเกล้า ฯ ให้มีการเวียนเทียนแลสวดมนต์ สมโภช ๓ วัน นับตั้งแต่วันนี้เปนต้นไป ในเวลาค่ำวันนี้พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดมนต์ที่วัดพระแก้ว มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เปนประธาน

วัน ๗ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า พระสงฆ์ที่สวดมนต์สมโภชพระแก้วฉัน สมเด็จพระบรมโอรสเสด็จ เวลาบ่ายเวียนเทียนสมโภช เวลาค่ำพระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนสาศดาราม มีสมเด็จพระวันรัตเปนประธานเสด็จพระราชดำเนินด้วย

วัน ๑ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้าพระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวดมนต์ เมื่อวันก่อนฉัน โปรดเกล้า ฯ ให้พระบรมโอรสเสด็จ เวลาค่ำพระสงฆ์ ๓๐ รูป มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เสด็จพระราชดำเนินด้วย

วัน ๒ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า พระสงฆ์สวดมนต์ฉัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จ

วัน ๖ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาราชวัง

มิสเตอร์ ดับลยู เอ.แครแฮม ที่ปฤกษาเมืองกลันตัน แลมิสเตอร์ เอช ดับลยู ทอมสัน ผู้ช่วยที่ปฤกษาเมืองกลันตัน เฝ้ากราบถวายบังคมลาไปรับราชการเมืองกลันตัน

วัน ๒ ๑๐ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง (ประชวรไข้)

แลวันนี้เปนวันตรงกันกับวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยโดยจันทรคติกาล โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชกุศลที่พระที่นั่งอมรินทร์ แลในวันนี้เวลาย่ำค่ำเศษ พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคเรื้อรัง

วัน ๔ ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง (ประชวรไข้)

วัน ๕ ๑๔ ๘ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

วันนี้หายประชวรแล้ว เสด็จออกประพาศได้

  1. 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสภณ ทีฆชนม์เชษฐประยูร พระนามเดิม พระองค์เจ้าชายสิงหรา พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและจอมมารดาคล้าย ในรัชกาลที่ ๔ ทรงกำกับกรมพระอาลักษณ์ ในรัชกาลที่ ๕ ทรงกำกับกรมอักษรพิมพการ และกำกับศาลรับสั่งชำระความราชตระกูล ต้นราชสกุล สิงหรา

  2. 2. คือปราสาทพระเทพบิดรในปัจจุบัน ตั้งบนไพทีระหว่างพระอุโบสถและหอพระมณเฑียรธรรมเป็นปราสาทจตุรมุข หลังคายอดปรางค์สร้างในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ พระราชทานนามว่า “พระพุทธปรางค์ปราสาท” มีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน สร้างสำเร็จในรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากสถานที่คับแคบไม่เหมาะสมแก่การประกอบพระราชพิธี จึงให้เชิญพระเจดีย์กะไหล่ทองของรัชกาลที่ ๔ มาประดิษฐานแทน และไฟไหม้ครั้งนี้พระเจดีย์ละลายหายสูญไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระพุทธรูปปรางค์ปราสาทใหม่ สำเร็จในรัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานนามใหม่ว่า ปราสาทพระเทพบิดร โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑-๕ จากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมาประดิษฐาน และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราช ในวันที่ ๖ เมษายน เป็นประจำปี

  3. 3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประธานสงฆบริษัททั่วพระราชอาณาเขตในรัชกาลที่ ๖ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาแพ

  4. 4. พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสุ่น ซึ่งเป็นท้าววนิดาวิจารินี ในรัชกาลที่ ๕

  5. 5. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ ตรงกับวัน ๔ ฯ๑๓ ๘ ปีเถาะ ๑๒๖๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ