ภาคผนวก ฌ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มีการฉลองพระไชยเนาวโลหะที่วังสราญรมย์

ด้วยพระไชยเนาวโลหะ ซึ่งทรงหล่อที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ พร้อมกับพระไชยเนาวโลหะองค์เล็ก ๒๒ องค์ เมื่อ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ นั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไว้สำหรับพระองค์ บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้ทรงมีการฉลองพระไชยเนาวโลหะนั้นที่วังสราญรมย์ มีกำหนดแจ้งต่อไปนี้

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ เปนกำหนดการฉลองพระสงฆ์ ๑๐ รูป มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เปนประธานเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ วังสราญรมย์ เพื่อทรงช่วยในการนี้ด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแลถวายอติเรกแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับโต๊ะเสวยที่เฉลียงด้านตวันตกเฉียงใต้พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์ ส่วนข้าราชการนั้นได้รับพระราชทานของเลี้ยงที่เฉลียงด้านตวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน เสร็จการเสวยแล้ว ประทับทอดพระเนตร์ลครนายทหารบท แลที่ปรำท้องสนามไชยน่าวังสราญรมย์ ก็ได้มีลครแลลิเก ด้วยเหมือนกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับทอดพระเนตร์อยู่จนลครเลิก เวลา ๕ ทุ่มเศษ เสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง ต่อนี้ไปมีสักกระวาตำรวจวงหนึ่ง ทหารมหาดเล็กวงหนึ่ง แลของเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์วงหนึ่ง

รุ่งขึ้นวันที่ ๑ ธันวาคม เวลาเช้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั้นฉันแลได้รับเครื่องไทยธรรมตามสมควร แล้วมีการเวียนเทียน สมโภชพระไชยวัฒน์เปนเสร็จการ

จาก : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๐ วันที่ ๖ ธันวาคม ๑๒๒ หน้า ๖๒๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ