เดือน ๑ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๖ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

พระเจ้านครเมืองน่าน แลเจ้านครลำพูน กราบถวายบังคมลา

แลมีการเจริญพระพุทธมนต์ ในการปิดศพพระองค์ประพาฬที่หอนิเพธ

วัน ๗ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีพระราชกุศลศราทพรตปิดศพพระองค์เจ้าประพาฬรัศมี

วัน ๒ ๑๑ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

แลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มีการฉลองพระไชยที่วังสราญรมย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงช่วยด้วย

วัน ๔ ๑๓ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการนักขัตฤกษ์ ไหว้พระพุทธชินราช ประจำปีที่วัดเบ็ญจมบพิตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินด้วย แล้วประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๕ ๑๔ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการนักขัตฤกษ์ไหว้พระพุทธชินราชที่วัดเบ็ญจมบพิตร์

แลเสด็จประทับแรมสวนดุสิต

วัน ๖ ๑๕ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๔ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการนักขัตฤกษ์ไหว้พระพุทธชินราชที่วัดเบ็ญจมบพิตร์

แลพระสงฆ์สามเณรในวัดเบ็ญจมบพิตร์ ถวายไชยมงคลในการที่ได้มาอยู่วัดเบ็ญจมบพิตรครบ ๓ ปีเข้าวันนี้ แลเสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๗ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการนักขัตฤกษ์ไหว้พระพุทธชินราชที่วัดเบญจมบพิตร์ แลเสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๑ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการนักขัตฤกษกับไหว้พระพุทธชินราชประจำปี ที่วัดเบ็ญจมบพิตร์ แลทรงถวายผ้าจำพรรษาแก่พระสงฆ์สามเณรในวัดเบ็ญจมบพิตร กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) วัดราชบุรณะถึงมรณะภาพ เสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๒ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

มีการนักขัตฤกษ์ไหว้พระพุทธชินราชประจำปีที่วัดเบ็ญจมบพิตร แลพระราชทานรางวัลเทียนพระพุทธรูปที่ไปตั้ง เสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๔ ๑๒ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับพระบรมมหาราชวัง

แลพระชยานันทมุนี กับพระครูถานานุกรม ๓ รูป กราบถวายบังคมลงไปอยู่เมืองน่าน แลเปนวันที่พระชนมายุพระเจ้าบรมวงษเธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน ครบ ๘๐ ปีในวันนี้

วัน ๕ ๑๓ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชหัตถเลขาพระราชทานพร แลพระราชทานต้นไม้ทองเงิน กับเงิน ๑๖๐๐ บาท แก่พระองค์เจ้าแม้นเขียนเปนส่วนทรงยินดีในสมัยที่พระชนมายุของพระองค์ท่านครบ ๘๐ ปี แลประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วัน ๖ ๑๔ ๑ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๘ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกน่าห้องราชองครักษ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสิ่งของที่จะจัดส่งไปแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองเซนหลุย ณ พิพิธภัณฑ์สถาน แล้วประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

  1. 1. ดูภาคผนวก ฌ

  2. 2. งานนี้มีประจำปีตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ และเลิกในรัชกาลที่ ๖

  3. 3. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง ปฺาทีป) เปรียญ ๗ ประโยค

  4. 4. พระชยานันทมุนี ตำแหน่งสมณศักดิ์ของเมืองน่าน เป็นเจ้าคณะจังหวัด จำพรรษาอยู่วัดช้างค้ำวรวิหาร

  5. 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก ราชตระกูลชาวหลวงพระบาง พระชนมายุ ๙๐ พรรษา สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ